петък, 15 април 2011 г.

КУДОВ (с.Габрово, Ксантийско)


Георги Кудюв /Кудев, Кудюцки/ [*с.Габрово], търговец на тютюн =І. ??; ІІ. ??
І
1. Петър Г. Кудоглу [с.Габрово], търговец в Цариград, създава чифлик за отглеждане на тютюн в с. Габрово; дарител на местното училище и черква = Стана.
І
1.1 Димитър П. Кудоглу [*с.Габрово,21.VІІІ.1862+7.ІІІ.1940,Пловдив], търговец в Цариград; учи в - родното си място при Яков Змейкович, о. Хиос /гръцко училище/, Цариград /френски колеж/; подпомага финансово съселяните си след голямото свлачище 1866, дарява сграда за амбулатория - аптека и дом за лекар 1909, подсигурява безплатни лекарства за бедните и заплаща заплатата на лекаря 1909-10.VІІ.1913, т.е. до разрушаване на селото; дарява и бащината си къща с 1 дка двор за училище 1911, финансира бежанците побягнали към Смолянско /Райково, Левочево, Чепеларе/, Асеновград и Пловдив 1913. Крупен дарител е и през 1913 /нуждаещи се - 1 мил. лева/, 1915 /Цензурната комисия - 1,000 златни лева/, 1916 /Пловдив и Кавала - 72,000 лв./, 1917 /Ксанти - 72000 лв/, 1920 /БАН - 100,000 лв. за фонд на негово име, с цел подпомагане на медицински трудове, 1920-25 /230,000 лв. за издръжка на П. Я. Коруев - студент по медицина в Грац/, 1921 /фонд "Иван Вазов" - 80,000 лв./, 1921 /фонд "Цанко Церковски" - 100,000 лв., 1911 /Министерство на просветата - 50,000 лв./, 1926 /Пловдив - над 5 мил. лв./. Почетен гражданин на Пловдив 1927 = І. Екатерина. Живеят в гр. Ксанти до 1903, а след това в Дрезден; ІІ. ??. Няма наследници.

1.2 Мария П. Кудооглу

2. Киряк Г. Кудоглу, търговец в Цариград, член на Българското читалище в Цариград; открива българско училище и параклис в гр. Ксанти.
3. Атанас Г. Кудоглу, търговец - хаванджия в Цариград, инструктор по тютюневата култура в Гърция.
4. Мата Г. Кудоглу
5. Мария Г. Кудоглу
# Лесинска, Мая. За да е полезен на народа си. Димитър Петров Кудоглу - живот и дело.- сп. "Родознание", 2011, № 1-2, с. 47-53 и 1 сн.; Вж Коруев, Петър Я. Село Габрово, Ксантийско. С., 1984, с. 7, 134, 145.

Няма коментари:

Публикуване на коментар