ВЕСТИ2012 година

19 ян. 2012
Представяне на - книгата "Каменица". С., 1998, 200 с., 27 с. ил. и на  "Каменица. Албум". С., 2006, 91 с. 
Автори Богдан Ас. Николов [*1924+2010], Васил Д. Пешев, ст.н.с. д-р Георги Ив. Тошев, проф. д-р  Момчил К. Тодоров. Авторите са родени в с. Каменица - Царибродско.
Организатори -  земляческо сдружение "Петрохански светлини" и Дружеството на родоведите в София. 
Място на събитието - читалище "Славянска беседа" - София, ул. Раковски 125. 
Анотация 
Ι. Първата книга обхваща 6 основни части. В I част  "Село Каменица" са разгледани местоположението, заселването, разселването и материалната култура. Част ΙΙ  "Каменичани"... ΙΙΙ част "Поминък". Част ΙV "Бит и душевност". В V част "Учебно дело и културен живот". VΙ част "Историко-политически събития". Към раздела Приложения  се посочват документи от  1897 и 1945, както и речник на диалектните думи.
ΙΙ.  Албума съдържа  снимки и фотографии на каменчани с родови и фамилни снимки /Айдинови, Бечини, Беличови, Везини, Васицини, Вържини, Гинчани, Голубови, Гъргорчини, Дживлини, Динчарови, Дунини, Данаилови, Йорданови, Йоцкини, Кечини, Кюркчини, Ковалини, Кайбулови, Кишин, Коладжиин, Монини, Мулини, Модрини, Никини, Нинкарини, Пакшини, Паргьомови, Потини, Пешеви, Пършкулови, Росини, Ружини, Сарамандини, Тодорецови, Талин, Тарайгови, Чобанови, Чучулянови, Шенини, Шилини, Яшарови/, местности и обекти /къщи, постройки - училище, черква и звънарника, воденица, чешма, гробище и надгробни кръстове от 1810, 1828 и събития - събор, молебен, изпращане в армия, беритба, вършитба, пластене, срещи на границата, сватба, футболен отбор 1937-40.
Контакти -  Васил Пешев,  дом. тел. 02/ 8584605 и GSM 858 891 706 /след обяд/.  
Отзив - Б. Балкански. Българите в Цариброд ...- в. "Велика България" 2012, бр. 7, с. 11; бр. 12, с. 11 


12 ян. - 14 февр. 2012
Изложба "Българските корени на Дилма Русеф".
Организирана от Габровската културна общественост. 
Място на събитието - ЦДА - София, ул. Московска 5. 
Представени бяха 4 родови схеми: 
- "Родословие на Досковия род" /от Илия Габровски, 1975/, 
- "Родословие на Корнажевия род",
- "Родословие на рода на Стефан Русев" и 
- "Българските корени на Дилма Русеф" /с дължина 3,80 м.; компютъризирана схема, съставена с програмата geno.pro/. Най-старото родоведско изследване на тази тема, представено в изложбата,  бе циклостилното издание на Руси Стефанов "Русчовския род (демографско изследване). С., април 1975 г. 
   # П.П.  Р. Стефанов е един от петимата учредители на първото организирано движение на родоизследователите в София.
   #  За рода Корнажев - вж Блога, 15 .ΙΙ. 2012.


22 март 2012 
Представяне на книгата "Голям Извор. Страница от историята на Тетевенския край". С., 2011, 368 с.
Автор - проф. Огняна [Панайотова] Маждракова-Чавдарова.
Организартори - "Клуб на голямоизворяните - София" (1972) и Дружеството на родоведите в София. 
Място на събитието - читалище "Славянска беседа" - София, ул. Раковски 125. 
Анотация - книгата съдържа въведение, 4 раздела и приложение от проф. Васил Големански, посветено на екологичното многообразие на региона - растителност и животински свят . 
Ι глава "Начална история на Голям Извор" обхваща проблеми свързани с етимологията на селищното име, географско разположение, археологията, демографията, хайдушкото движение и въстанията в района до ХVIII в.
II глава "Бит, поминък, общински живот и просветни огнища ..." е посветена на земеделието и бубарството, животновъдство, търговията, занаятите, общинските институции - църква и училище.
III глава "Голям Извор в националноосвободителните борби 50-70-те години на ХΙХ в."  разглежда съпротивителните борби на българите след Кримската война 1854 - създаването на БРЦК и основаването на местния РК в с. Голям Извор и всичко свързано с  организацията, военната подготовката, сподвижниците, дейността и последствията (арести и заточение 1873) до Априлското въстание 1876. Тук посочваме само местните членовете на РК, които са и Диарбекирски  заточеници:
Васил Братанов Бушаранов [*1849], арестуван юли 1872, осъден на 10 г., заточеник в Диарбекир 1873-78; Вутьо Нинов Дановски, арестуван 2.ХΙ.1872, осъден на 4 г., заточен в Аргана Мадени 1873-76. Брат  Тома Нинов - арестуван и освободен 1872;
Георги Стойков Симеонов [*1837+5.ΙΙ.1911], осъден на 10 г. и заточен в гр. Енгюр 1872-15.ΙV.1878. Баща - Стойко Симеонов Чергаров, съмишленик на РК. Къщата им сега е музей „В. Левски”; Дидьо Пейов ГальовскиПощата [+преди 15.ΙΙΙ.1874, Диарбекир], арестуван 23.ХΙ.1872 и заточен в Диарбекир; Дико Беров Пашов [+16.ΙΙΙ.1875, Диарбекир], заточен 1872-75; Дико Тодоров Диков [+19.12.1877], арестуван 2.ХΙ.1872, осъден  и заточен в Диарбекир 1873-76; Димитър Галюв Крачунов - Стамболията, арестуван 1872 и осъден на 10 г., заточеник 1873-77; Доко Съйков Маевски, арестуван 2.ХΙ.1872 и заточен в Аргана Мадени 1873 - авг. 1876. Братята му Стоян и Христо, членове на РК; Марин Попдимитров Гальовски [*1842+1887], арестуван 1872 и осъден на 10 г., заточеник 1873-78. Баща му съмишленик на РК – поп Димитър Гальовски [+1880].
IV глава "Освобождението"  посочва 5-ма от селището, участващи в Българското опълчение /Петър п.Иванов, Стоян Георгиев, Васил Йотов, Сава Велков (Велчев), Георги Иванов/ и  Христо Съйков Маевски, присъединен към румънската армия през РТВ 1877-78.
Представяне в Тетевен, 25 юли 2011.
П.П. Преселване в с. Велики извор, Зайчарско от 1784 г. Вж Калчич, Сергjе. Велики Извор кроз векове. Заjечар. 1977, т. Ι, 192 с.; т. ΙΙ, 1998, 232 с.
Стойчич, Раде /сценарист/ и Дени Мадич /оператор/. Как говорът "покори" езика.- Документален филм, Зайчар, 2005.
Контакти - Емона Начева 02/ 843 54 89, 0897961766 и e-mail: gizvor@abv.bg, Клуб "Голям извор" - София, бул. "Евлоги Георгиев" № 141, ап. 1. Клубът издава в. "Камбана" от 2003 г.27 март 2012 
Изложба  "Борис Шивачев (1902-1932). Скитник с широко отворени очи".
Организатор - Национален литературен музей.
Място на събитието - НБКМ, в коридора вдясно.
Значимото за родоведа е че биографията на твореца /художник, писател и преводач/ може да се проследи:
- по заглавията на представените картини - "Ташлъка" - пейзаж от Ямбол 1917 и "Нощ край Ямбол" 1917; Пейзажи край Ловеч /"Бановото", "Синан тепе", "На реката", "Гюловете", "Под моста" 1919, "Пейзаж от Мадрин" 1923, "Пустинен пейзаж от Аржентина"; графики от 1916 - "Битоля", "Охрид", "Скопие", "Тетово", "Гостивар".
- по снимки - работник в металургичен завод в Буенос Айрес ок. 1920
- по преводи  от испански - "Доня Лус" /от Хуан Валера/ 1929 и "Анга" /от българина Самеул Д. Стрезов/ 1929, както и от художествените произведения - "Изобретателят", роман 1931; "Писма от Южна Америка" 1932 /1942, 1958/.
- по кореспонденцията с Рикардо Марио Бера /аржентински писател/ 1922-28, маркиз Досфуентес /пълномощен министър на Испания в България/ 1930-31 и с баща си.
Родословието му по фактологични експонати изглежда така:
Константин Шиваров, полковник = Хинка.
   Ι
Борис К. Шиваров [*Плевен,11 март 1903+1932], учи в Ямбол, Ловеч ?-1920, студент 1920 /паспорт, издаден в Ловеч/, сътрудничи на български, испански и аржентински  издания, Ι преводач от испански 1929. Поет, писател, художник - автор на "Автопортрет" 1919, 1924. 
Сродник - в едно от писмата 1916 е споменат Любчо ?


4 април 2012 
Изложба  "В памет на Братя Миладинови".
Организатори - НБКМ, народно читалище "Кузман Шапкарев -2009", фондация "Братя Миладинови". 
Място на събитието - централната зала  в НБКМ - София. 
Впечатления - Освен биографични сведения за  Димитър и Константин Миладинови, архивни материали за дейността им - писма и снимки, са представени и рисунки на ученици от страната. Най-значимото за темата на блога е пано, озаглавено "Родственици", където са  представени брат им Наум и негови наследници, сестрите им Милица /с дъщеря Елена/ и Фросина /със син Натанаил/, както и 4 деца /Владислав, Димитър, Мария и Райна/ на Царевна Димитър Миладинова.
Конкретните факти за  хронологията /раждане - смърт/ са отразени в БЛОГА.19 април 2012
Представяне на - книгата "Цариброд". С., 2005, 246 с.
Автор Богдан Ас. Николов [*1924+2010].
Организатори -  земляческо сдружение "Петрохан" и Дружеството на родоведите в София. 
Място на събитието - читалище "Славянска беседа" - София, ул. Раковски 125. 
Анотация - Книгата има 4 раздела - Хронологична таблица; Да си припомним;  Кой кой е и Библиография. Освен хронологичния списък на местните събитията (1183 - 2003) към първия раздел са приложени и 2 карти на царибродска област /1898-1919 и 1941-44/, изработени от Боян Бешевлиев.  Вторият раздел е съставен от публикувани авторови статии във в. "Братство" (Пирот и Ниш). Следващият раздел, особено ценен справочник,  представлява енциклопедичен речник за личностите родени или работили в Царибродско, за които има и не малко родословни сведения.

5 май 2012
БНТ - 1. канал, от 11,30 ч. , рубрика "Малки истории". Водеща Ирен Леви със събеседници и гости  - родственици на Вазов, Райна Княгиня, Стефан Караджа, Вапцаров, Йосиф Цанков и Чинтулов.
Григорий Вазов, 61-годишен, доц. д-р,  потомък от  д-р Кирил - брат на Ив. Вазов. Разказа за Кирил Вазов и брат му Михаил. Самият Григорий  има брат, а те наследници. Вж в блога.
Олег Димов, праправнук по майчина линия на Райна Княгиня. Има блог, направил родословна схема. Райна получавала 100 лв. пенсия, учителка, остава вдовица с  5 деца. Прадядо му Иван бил председател на Колоездачния съюз. Спомена в клипа за Стефана Ив. Дипчикова и че той  е по-малкият брат. Вж в блога род ДИПЧИКОВ. 
В клип бе представена и млада жена /не разбрах името и/, която по майчина лития е потомка на Ст. Караджа. От 19-годишна се занимава с бойни изкуства, завършила е Военно -морско училище, член на школата "Багатур".
Мая Вапцарова, режисьорка - племенница на Н. Вапцаров, посочи родови факти за Проданичиния род - за двете сестри Йонка, омъжена за околийския началник на Серския революционен окръг и за Елена /племенница на Неофит Рилски/, омъжена за Йонко Вапцаров - с деца Никола, поет, разстрелян 2 пъти и брат, чиято дъщеря е Мая.
Вили Цанков, роден 5 г. след смъртта на своя дядо Йосиф Цанков - композитор. Вили със съпругата си Елена Стоянова, концерт-майстор имат 2 деца /едното е момче/. Вили има и сестра.
Чинтуловия род бе представен от полк. инж. Гавраил Стоянов /автор на "Петър Миндов - Чинтула и неговото потомство" 2009, т. 1/ и дъщеря му поетесата Илиана Стоянова. Те са наследници по линията на Иван Чинтулов, брат на поета Добри Чинтулов.

23 май 2012
НБКМ - изложба "Софийска книжовна школа през ХVΙ век". В представените книги - ръкописни и първопечатни  има оставени преписки, където се срещат имена на книжовници, духовници и дарители на книги. Сред  тези макар и малко имена има и родови сведения за Сардикийска област.
Вуйо [*София] = Трендафила, през 1637 г. купува Служебен миней за месец май в памет на съпруга си и сина си  Йоан и я дарява. # Ръкопис ЦИАМ № 96.
Милич [*София] =  Кера, купуват за Драгалевския монастир Четириевангелие и го даряват на игумена Иларион. Ръкописът е от 1534 г., а обложката е изработена по-късно от златаря Постол 1719 г.
Лаврентий Хилендарски, братът на Пайсий, продава 1785 в София  печатано 1749 Евангелие.
Данаил йероманох в София продава 1597 печаттан 1646  Псалтир.
Матей Граматик, дяк и ламбадии в черква "Св. София",  през 1562г. и 1564 г. съставя Сборник със жития и служби, в който се намира и неговата "Службата за св. Никола Нови Софийски". # ЦИАМ 1521, л. 41.
Панчо Софиялия, даскал.
Илия йерей и абаджия в София 1765, закупуват книга с Петър Боботи{н] и Илчоте мутаф[чия].

4 юни 2012
Сдружение на родовете от Македония.  Основано юридически на 22 март 2012 в читалище "Славянска беседа"- София, а представено на обществеността на 4 юни 2012. Първи отразиха събитието Росица Талева и Христина Теодосиева. Сдружението има свой герб /не особено сполучлив/ и сайт sberem.org.
Учредители
Александър Гребенаров - доцент в Института за исторически изследвания,  секретар
Антоанета Запрянова - председателка на дружество "Родознание"
Борислав Ризов
Елисавета Шапкарева /правнучка на Кузман Шапкарев, а по майчина линия от Щип - Пиперевски род/ - зам.- председател
Иван Попйорданов
Кирил Пендев 
Красимир Каракачанов - ВМРО
Красимир Премянов - председател на Тракийските дружества
Марио Примджанов /правнук на Кузман Шапкарев/ - председател
Мила Мишайкова-Ризова
Михаил Развигоров
Наум Кайчев /с род от Костурско/ - консул в Битоля и Торонто
Олга Пърличева
Райна Дрангова /внучка на полк. Борис Дрангов/
Христо Григоров - председател на БЧКръст.

29 юли 2012

Наскоро се получи дарение 
към Българския ДНК проект 
и бяха закупени 50 броя
12-маркерни кита 
за тестване Υ-хромозома, т.е. по мъжка линия. 
Спонсорът желае да бъдат тествани безплатно 
хора, които произхождат от земите на днешна Македония. 
За повече информация: 
- относно дарението вижте форума: 
- как върви развитието на тестовете заповядайте в проекта
http://clubs.dir.bg/showflat.php?Board=genetics&Number=1952346794&page=0&view=collapsed&sb=5&vc=1
     Ако някой се интересува (трябват само мъже), 
моля да пише на емейлите на администраторите на проекта, защото китовете за тестване трябва да се раздадат в най-скоро време.

            Координатор на проекта Мира Паунова
                                                                    29 юли 2012


2013

25  ян. 2013 
Излезе Книгата "Българска семейно-родова лексика. Енциклопедичен речник". 2013. Тя е посветена на генеалогическата терминология и най вече с видовете родства - кръвно, брачно, сватовско и др.
Автори на  справочника са Христо Халиолчев, Максим Младенов [+] и Лилия Радева.


20 май 2013
Представяне в Руския културно-информационен център на книгата  "Речник на книжовния български език на народна основа от ХVII век  (върху текст от Тихонравовия дамаскин)". С., 2012, 1143 с. Лексикографският труд е съвместно дело на  Института за български език - БАН и Института по славяноведение - Руска академия на науките.