ЛИЧНИ ПЕЧАТИ

Членове и старейшини на общини в Добричко
/с. Владимирово, Панайот-Волово, Плачи дол, Победа, Полковник Свещарово, Пчеларово


с. ВЛАДИМИРОВО


Васил Вълчев, свещеник; само с подпис върху документ на с. Дели Османлар = Владимирово, Добричко - 3 юни 1874; вероятно, защото е токущо избран и не си е направил печат. Вж за него в БВИ, с. 128 - учител в с. Гелинджик 1868-69, свещеник и спомощник 1873. Има син Иванчо, спомощник 1873.

Димитър [Проданов *1824], с печат от 1864 върху документ на с. Дели Османлар = Владимирово, Добричко - 3 юни 1874.


с.  ПАНАЙОТ-ВОЛОВО


Коли Стоянов,   личен печат /с кирилица/ върху документ на с. Кадъ = Панайот-Волово, Добричко - 31 май 1874.


Костадин, с  личен печат от 1865 върху документ на с. Кадъ =  Панайот-Волово, Добричко - 31 май 1874. Няма го сред вписаните живи, понеже е починал в същата година 1874 и не е избран друг. А печатът или е бил в общината или родствениците /има род Костадинов/ са го предоставили.


Марко, старейшина, с личен печат от 1873 върху документ на с. Кадъ = Панайот-Волово, Добричко - 31 май 1874.


Панчо [Стоянов] Марин/ов/ [*1814], среден ръст, прошарена коса; земеделец, член на общината 1874 – с личен печат на кирилица - Пан. Сту. /което установява бащиното му име/ върху документ от с. Кадъ = Панайот-Волово, Добричко . 31 май 1874. 
1. Добри П. Маринов – 15 г. [=*1859], сини очи.
2. Стоян П. Маринов – 8 г. [=*1866]
3. Васил П. Маринов – 6 г. [=*1868]
4. Лазар П. Маринов – 2 г. [=*1872]

Стати, с личен печат от 1865 върху документ на с. Кадъ =  Панайот-Волово, Добричко - 31 май 1874. Няма го сред вписаните живи, понеже е починал в същата година 1874 и не е избран друг. А печатът или е бил в общината или родствениците /има 2 рода Статиеви/ са го предоставили.

Тодор Русев, личен печат /с кирилица/ върху документ на с. Кадъ =  Панайот-Волово, Добричко - 31 май 1874.с. ПЛАЧИ ДОЛ


1. Димитър Панайотов [*1839], личен печат върху документ на с. Алъч-и Кибир /с. Алиджей Кебир/ = Плачи дол, Добричко - 1874. Със сродници -
 1.1 Йордан Д. Панайотов [*1870]
2. Панайот Панайотов [*1846]
3. Йорги Панайотов [*1852]
4. Пенчо Панайотов [*1854]

Иван Кънев [*с. Алъч-и Кибир,1814] с личен печат от 1869, поставен върху документ на с. Алъч-и Кибир /с. Алиджей Кебир/ = Плачи дол, Добричко - 1874. С домочадие -
1. Киро Ив. Кънев [*1862]
2. Димитър Ив. Кънев [*1866]
3. Кольо Ив. Кънев [*1871]


Йорги Пенчов [*с. Алъч Кибир,1813], с прозв. Коджа Йорги; личен печат върху документ на с. Алъч-и Кибир /с. Алиджей Кебир/ = Плачи дол, Добричко - 1874. С домочадие -
1. Петър Й. Пенчов [*1834]
  1.1 Йорги П. Пенчов [*1866]
  1.2 Пенчо П. Пенчов [*1868]
2. Руси Й. Пенчов [*1844]
3. Иван Й. Пенчов [*1849]


Киро Петков [*с. Алич-и Кибир,1824], личен печат върху документ на с. Алъч-и Кибир /с. Алиджей Кебир/ = Плачи дол, Добричко - 1874. С домочадие -
1. Христо К. Петков [*1852]
2. Тодор К. Петков [*1859]
3. Петко К. Петков [*1862]

с. ПОБЕДА


Петри Добрев, личен печат върху документ на с. Гелинджик = Победа, Добричко - 8 май 1874.


с. ПОЛКОВНИК СВЕЩАРОВО


Димитър, член, с печат върху документ  на с.Баш бунар = Полковник Свещарово от 21 май 1874.

Злати, член и описвач, с печат върху документ  на с.Айдън чофа, съседно село на с. Полковник Свещарово от 18-19 май 1874; описвач - с печат върху документ  на с. Чаир гьол = ? от 16 май 1874, с. Хош кадем = ? от 25 май 1874; оценител -  с печат върху документ  на с. Карлъ бей = ? от 19 май 1874, с. Сузуз = ? 19 май 1874, с. Баш бунар = Полковник Свещарово от 21 май 1874.

Стоян, член, с печат ат 1872 върху документ  на с. Баш бунар = Полковник Свещарово от 21 май 1874.


с. ПЧЕЛАРОВО


Господин, с личен печат от 1868 върху документ от с. Ели бей = Пчеларово, Добричко - 5 юни 1874.
Гроз/ьо или Грозди/, с личен печат от 1872 върху документ от с. Ели бей = Пчеларово, Добричко - 5 юни 1874.
Иван, с личен печат от 1872 върху документ от с. Ели бей = Пчеларово, Добричко - 5 юни 1874.
Иван, с личен печат върху документ от с. Ели бей = Пчеларово, Добричко - 5 юни 1874.
Йован, с личен печат от 1871 върху документ от с. Ели бей = Пчеларово, Добричко - 5 юни 1874.


Лични печати из България

ВАНЧУ ДОБРИК/ОВ/ [*с. Чобан, дн. Върбино - Смолянско], двуредов кръгъл печат. /Енциклопедия България 1981, т. 2
ВРьБАНЕ [*Пазарджик], едноредов кръгъл печат от 1803 в ръкопис НБКМ № 435, л. 54 б, 65 б, и 62.
НАЙДЕН [*Копри(в)щица], печат от 1725. Майстор - абаджия в Пловдив. /Сб. Копривщица. С., 1980, с. 22.
ГЕРО ДОБРОВИЧ [*Копривщица], печат от 1799 в ръкопис НБКМ № 1974
ДИМО ХАДЖИ КОЛЮВ [*Казанлък],  четириредов кръгъл печат от 1840. /Енциклопедия България 1981, т. 2
Х(А)ДЖ(И) Д(И)М(О) [*Севлиево], двуредов осмоъгълен печат. /Енциклопедия България 1981, т. 2
З(А)Х(АРИ) ИК(О)Н(О)М(ОВИЧ КРУША) [*Самоков], двуредов кръгъл печат. /Енциклопедия България 1981, т. 2
ЗАХ(АРИ) СТ(ЕФАНОВ) [*Самоков], двуредов осмоъгълен печат
Х(АДЖИ) ИВАН [*Новоселци, ?], кръгъл печат, кръстообразно разпределен по една буква, а титлата от Божи гроб е на две места.  /Енциклопедия България 1981, т. 2
ИМАЗ ! КУЗМАН(ОВ), двуредов кръгъл печат, поставен в писмо от Й. Хаджиконстантинов до Александър Екзарх - 3 авг. 1851. /История на България с. 229/
ЙОВАН (ТОДОРОВ) [*Самоков], двуредов кръгъл печат от 1853. /Енциклопедия България 1981, т. 2
КАЛИСТ ЛУКА  КЛ [*Самоков], кръгъл печат, оформен като герб. /Енциклопедия България 1981, т. 2
КОНО ЧОХАДЖИ [*Цариград], печат от 1839. /Енциклопедия България 1981, т. 2
поп КОСТО ГЕОРГИ(ЕВ) ПАЦАРОВ [*Пещера], кръгъл печат поставен в писмо от Й. Хаджиконстантинов до Александър Екзарх - 3 авг. 1851. /История на България с. 229/
КР(Ъ)СТО М(А)ЗЛ(А)Р(О)В [*Самоков],  пръстен-печат, двуредов осмоътълен. /вж проф. В. Захариев.
ЛУПУ ИК(ОНОМ-ОВИЧ) [*с. Арбанаси, Търновско], двуредов осмоъгълен печат. /Енциклопедия България 1981, т. 2
МАНО (СТОЯНОВИЧ) [*Самоков],  двуредов осмоъгълет печат от 1787. /Енциклопедия България 1981, т. 2
Н(И)К(ОЛА) (КАРА)СТ(ОЯНОВ) [*Самоков], едноредов кръгъл печат. /Енциклопедия България 1981, т. 2
НИКОЛА НИС КО(СТОВИЧ) [*Самоков], триредов осмоъгълен печат от 1749. /Енциклопедия България 1981, т. 2
Н(И)К(ОЛАЙ) ХР(ИСТОВИЧ) [*С(а)м(о)к(о)в], кръгъл печат. /Енциклопедия България 1981, т. 2
ПААН ! СТОЯН(ОВ),  двуредов осмоъгълен печат поставен в писмо от Й. Хаджиконстантинов до Александър Екзарх - 3 авг. 1851. /История на България с. 229/
П(ЕТКО) Н(АЧОВ) М [*Габрово], двуредов кръгъл печат. /Енциклопедия България 1981, т. 2
РАШКУ ПЕТКУВЪ [*Цариград], кръгъл печат от 1840. /Енциклопедия България 1981, т. 2
СИ(МЕОН) ДИ(МИТРОВ) [*Етрополе], двуредов осмоъгълен печат от 1841. /Енциклопедия България 1981, т. 2