неделя, 6 март 2022 г.

ИХЧИЕВ (Велес)

Трайко Ихчиев

    I

Петруш Тр. Ихчиев

   I

Андрей П. Ихчиев

1. Диаманди Анд. Ихчиев [*Велес, 1854 +1913, София], османист, историк, библиограф. Учи във - Велес /при Константин Босилков/, Щип /при Йосиф Ковачев/ 1871-72 и Цариград /Висше училище за правни науки/ 1872-73. Учител в тиквешката каза 1873, търговец във Велес 1874-84. Адвокат в Кюстендил и София 1884. Окръжен секретар във Враца 1890-95 и 1910-1911. Уредник на ориенталския отдел в Народната библиотека - София 1900-1908. Автор на "Турски документи в Рилския монастир" /вс. 325 документа !/ 1910; "Турски държавни документи за кърджалите".- СбНУ, 1906-1907, XXII-XXIII, кн. 4-5; "Турски държавни документи за Осман Пазвантоглу Видински".- СбНУ, 1909, XXV.

     1.1 Никола Д. Ихчиев  [*1890 +1916], езиковед. Поручик - доброволец  през Балканската война 1912-1913. Убит на фронта.

     1.2 Васил Д. Ихчиев [*София, 8 септ. 1895], деец на ВМРО. Секретар на тиквешкия войвода Михаил Шкатров.

2. Панче Анд. Ихчиев

3. Петре Анд. Ихчиев

# Чучков, Христо. Град Велес. С., 1929; @  Гочев, Янко- omda.bg