четвъртък, 22 май 2014 г.

ПУЛЕКОВ (Копривщица)

Рк Вълко /Вулко/, с прозв. Пуляк [*Копривщица, ок. 1780]
1. М. В. Пулеков [*Копривщица] = В.

2. Христо В. Пулеков [*Копривщица, 1817 +1899, Копривщица], учител и книжовник. Учи при Неофит Рилски 1837-39 в Копривщица и Пловдив.  Учител в - Копривщица 1839-49 /взаимен, където преподава славянска граматика и музика/, 1849-54, 1858-62, 1870-73, 1874-75, 1876-78 /класен/; -  Плевен 1854-55, Враца 1856-57 и 1866-67; Пловдив 1862-66 и 1868-70. Дарява на Пловдивската библиотека 9 листа от Слепчанския апостол, ръкопис от ХΙΙΙ век, а други ръкописи продадени на Етнографския музей / Езопови басни, География, Гръко-български разговорник, Кратка църковна история, За пасхалиите с пасхална ръка, Графическо изображение на стълбите/.  А Манасиевата  летопис, ръкопис от 14 в., изпраща 1844 на учителя си Неофит Рилски. Спомощник -  1837 "Христоития" от Райно Попович, 1840 "Месецослов" от Христодул Костович Сичан Николов, 1844 "Православно учение" превод от руски на Иларион х.Стоянов Макариополски и др. Кореспондира с - Найден Геров 1846, 1853 и с Неофит Рилски 1839-44, 1846 и 1848. Сътрудничи на  в. "Цариградски вестник" 1857, сп. "Български книжици" 1860 и 1866, в. "Македония" 1870. Превежда с К. Фотинов  четириевангелието 1853, превежда от руски /Разговорник/, гръцки /Езоповото житие 1942/ и от сръбски /Сръбска история 1842/. Автор на Спомени, съхранавани в НБ "Ив. Вазов"-Пловдив и частично издавани 1926 и 1980 = Ι. Цона [+1855]. Имат 3 деца; ΙΙ. ? Имат  2 деца; ΙΙΙ. Анна [+1870], имат 5 деца.
2.1 Лулчо /Луко/ Хр. Пулеков [*Копривщица, ок. 1850]
2.1.1 Борис Л у л ч е в Пулеков [*Копривщица], художник - график; илюстратор на книги "Българска история" от Йер. Василев, "Слава на героите" от П. Сарафов, "Престолонаследникът княз Симеон Търновски", "Дерматология" от проф. Берон; журналист. Сътрудничи на вестници /в. "Български запад" 1942-44 с графики на политически лидери - цар Борис ΙΙΙ; министър Добри Божилов, и др./ и списания. Автор на "Туристико-исторически водач за град Копривщица и околностите му" - ?  (II изд. 2006, III изд. 2011).

2.2  ?  Хр. Пулекова
2.3  ?  Хр. Пулекова, от Ι брак.
2.4 Христина /Тина/ Хр. Пулекова = Бойко.
2.5 ? , от ΙΙ брак.
2.6 ?
2.7 Донка  Хр. Пулекова [+1873]
2.8 ?
2.9 Найда  Хр. Пулекова [*1868 +1870]
2.10 Мария  Хр. Пулекова [*1870 +1871], от  II брак.

3. ?  В. Пулекова = Койо Келчев [*Копривщица]; Имат син Христо, илюстратор.

Сродници
Едно от пълнолетните момичета на Христо е  било сляпо и живяло при баща си докъм 1899.
Лала Пулекова, информатор за  народната песен "Богдан войвода".
Лука Пулеков, нотариус
# Шишманов Иван Д. В. Е. Априлов, Неофит Рилски, Неофит Бозвели. С., 1926, с 397-399 и с. 537; БВИ, С., 1980, с. 556; Копривщица. Сборник. С., 1980, с. 192-193; Малеева, Калина Борисова - geni.com , 8 ноем. 2005.

петък, 9 май 2014 г.

НАЛБАНТОВ (Копривщица)Тодор Тодоров
   Ι
Искро Т. Тодоров = Искра Искрюва
   Ι
1. Ненчо Ис. Налбантов, с прозв. Налбантина [*Копривщица, през 40/50-те + преди 1896, Карлово], делегат на Оборище, поборник  през Априлското въстание 1876. Заловен, осъден на смърт от турци и заточен  в крепостта Акия и освободен от Амнистията 1878. Заселва се в с. Старо Ново село, Пловдивско, живее и в Карлово.
   Ι
2. Тодор Ис. Налбантов [*Копривщица, ок. 1843-44 +16 ян. 1926, Карлово], поборник в Априлското въстание 1876, заловен от турци в Копривщица 5 май 1876, затворен в Пловдив за 14 месеца, в Одрин и Цариград до Сан Стефанското примирие 1878.

# Копривщица. С., 1980, с. 171-172, 181-182.

СТЕФЛЕКОВ (Стрелча)


Рк Стефлек прозв. 1861

Петко Стефлеков 

1. Иван /Йове/ П. Стефлеков [*Стрелча, ок. 1845 + след 1905, Русе], кръчмар, гостилничар в Копривщица; поборник  от Априлското въстание  - сражава се от 20 април до 1 май 1876 в Копривщица и Стрелча /24 април/. Преселва се в Копривщица след 1876, а преди 1901 в Русе.

2. Стоян П. Стефлеков - в Копривщица съподписва 18 септ. 1901 общинското Свидетелство за поборническа дейност на брат си. Къщата му е обявена за паметник на културата 1975.

Сродници в Копривщица и Русе
# Копривщица. С., 1980, с 162-163.