СПОМОЩНИЦИ1806 - Неделник
1819 - Различна поучителна наставления
1849 - Извод от физиката
1851 - Кратка география
1856 - сп. "Български книжици"
1860 - Първа храна; 
1861 - Кратка всеобща история
1868* - Поучения в ... Четиридесятница; 
1873 - Кратка елементарна геометрия;  
1873 - Нещастна фамилия; 
1873 - Педагогика
1875 - Кратко учение  за богослужението;
     # Направени са подредби по МИ и вътре в тях по ФИ, патроним или ЛИ. 
Родови връзки, доколкото са посочени, са в края на всяка посочена книга. 1819 г.  Различна поучителна наставления.  Йоаким Кърчовски.
Спомагатели В:  Пловдив, Самоков, Щипско /Ново село/


ПЛОВДИВ < ФИЛИБЕ
В[ъ]лко - 600 гроша
Анастас, терзия - 14 


Ново село, Щипско - 500 
Максим, йерей - 35
Карафил, кмет - 10
Стоян, поклоник - 5 
Георгиа, поклоник - 5
Янко Караджа - 5
Георгиев, Карафил - 5
Тасо, даскал - 10 
Доне, терзия - 5

Село Щипско Балван Бано - 10


САМОКОВ
Йоанчо, чорбаджи - 30 ?


1849 г.  "Извод от физиката". Найден Геров. Белград

КАЛОФЕР - 52 души, 101 екз.
Бацов, Гавриил Й.
Бацов, Драгой Й.
БОТЕВ, ХРИСТЕ
Брадина, Никола С.
Брадина, Христо С.
Братанов, Банко
Г, Стефан - доктор из Сръбия
Драганов, Раше - бояджия
Дрянка,  Стефан С.
Е., Енче - балтаджия
Караминков,  Димо С.
Касапский, Никола С.
Комсий, Георгий Г.
Комсий, Теодор Г.
Мирчев, Йован
Павлов, Йован
Павлов, Никола
ПЕТКОВ, БОТЮ - учител, 50 кн.
Петков, Йован - златар
Пиронкжв, Гаче М.
Попов, Георгий  И.
Спасов, Атанас
Стефчев, Йован
Стоянов, Митко
Тошков, Генко Миронов
Хаджаров, Гаче Русев
Янколов, Йован - Чорея
   бел. Другите имена са на предходната страница.

ЧИРПАН
Агапий Рилец,  х[аджия], духовник
Влаев, Стоян - кафтанджия
Нейчев, Стамо - ученик
п.Пенев, Димитър - ученик
СЯбчев,  Петко - кафтанджия
поп Филипов, Никола (*Разлог) - учител в Чирпан
     # Великов, Стефан. Спомоществователи.- в. "АБВ", 27 май 1986, с. 4, бр. 21 и факсимилие на спомощници от Калофер и Чирпан, откъдето са посочените имена.

1851 г. "Кратка география" Ив. Андреев. Букурещ, 1851.
Петков, БотЕ - учител, 100 кн.
Раковски, Г. С. - 10 кн.

1856 г.  сп. "БЪЛГАРСКИ КНИЖИЦИ"
Настоятели - 
Аврамович, [братия] М. и Г. в Ибраила
Георгиев, ЕвлотиЯ в Галац
Георгиев, Хр[исто] в Букурещ
х.Бойчев, Т. в Шумен
Каракаш, Л/А/. Н. в Свищов
Карловски, Георги в Тулча
КЕсимов, Пантели х.Г[еоргиев] в Търново
Маринович, К. в Цариград
х.Петкови, братия в Русчюк
Попович, Мих[аил] в Ибраила
Славчев, К. В. в Цариград
Стоянов, Иванчо в Ени Заара
Чомаков, С[тоян] И[ванов] - доктор, в Пловдив

1860 г. "ПЪРВА ХРАНА". Тодор Н[иколов] Шишков. 
Цариград // НБКМ сигн. 60....
Спомагатели В: Железник /Ески Загра/ с. 112-115, ч. І; Цариград с. 116- …, ч. ІІ. 
Спомоществователи ОТ: с.Буново-Пирдопско, Велес, Елена, Казанлък и Казанлъшко / Габарево/, Копривщица, Ловеч, Одрин /Едрене/, Панагюрище и панагюрец, Пирот, *Плевен < плевнянец, с.Равна /погр. Равия – Шуменско/, Самоков, с.Свежен /Аджар, Карловско/, Свищов, Стара Загора /Ески Загра, Железник/ и Старозагорско* /СимитлериМорозово/, Стрелча, Ямболско* /Калъч дере = ?/
ЖЕЛЕЗНИК // СТАРА ЗАГОРА - 135
Андреов, Йоргий

Атанасов, Петр
Bonnal, Henry - американски мисионер - 10
Бонч[ов], х[аджи] Христодул Г.
х[аджи] Бончов, х[аджи] Д.
х[аджи] Бончов, х[аджи] Д.
Byington, T. S. - американски мисионер - 2
Вълев, Г. - п[оп]
Георгиади, Л. - йатрос - 3
х[аджи] Георг., х[аджи] П. - * Шум[ен]
Гергев, Ан.
Гергев, Вълчо
Гергев, Г. - п[оп]
Гергев, Иванчо и  синове - 2
Германов, К. М.
х[аджи] ДечЕв, х[аджи] Марко
х[аджи] ДечОв, Сава
Димитров, Д.
Димов, Стойко - 2
Драганов, Д. Г. - 3
Екзархов, Ст[оил] Б[оев] - 2 /или Сава Бойчов
Енчов, Момчил
Иванов, Марко
Ив., Т. кюркчи
Иванчов, Тачо
Илиев, Трифон
х[аджи] Илиев, Васил
х[аджи] Илиев, Йорги
Илимонооглу, Р. П. Хр.
Йоргакев, Анастас
Йоргакев, Косю - 2
Кибапчиоглу, Ст. Христ.
Кибар, Атанас Ив.
Кирчооглу, Ив.
Козарев, Ст. М.
Коев, Вангел
Коев, Славе - еп[итроп] черковн[ий] - 2
Колев, Стоенчо - 2
х[аджи] Колев, х[аджи] Ст.
поп Константинов, Р.
Косев, Т. Х. - 2
Минков, Генчо
Михооглу, Йорго
НауНов, х[аджи] Марко
Николахореепископ, поп, Економ - 2
Никола - поп - 2
Николов, Тачо - 3
х[аджи] Митев, х[аджи] А. - 2
Митрофан - протос[ингел] и епитроп на “Св[ета] Т[роица]” - 5
даскал Панев, Ан. - 2
Пенооглу, Ст. Ив.
х[аджи] Пенчов, х[аджи] Д. - 2
Петров, х[аджи] Анастас
Петров, Дечо
Петров, Иванчо
х[аджи] поп Сандев, Ив.
Силвестрий проигумен Хилендарски - 2
Славов, Х. Г. - 10
х[аджи] Славов, х[аджи] Колчо
Станев, Д. Х.
Станчоп[оп]
Станчев, Йорги
Стоилов, Колю
Стоюв, х[аджи] Йоргий - 5
Стоянов, Джоржо - 3
Стоянов, Ив. - 10
Стоянов, Таньо - 2
Тодоров, Паньо
Тодоров, Стоенчо - 3
Тонев, Стоенчо
Фурнаджиоглу, Г. К.
Харитов, Стоил
Христов, Ганчо
Христов, Иванчо
Янулов, Славе

За читалището, новоотворено – 38.

Аръшооглу, Желяско С. - 2
Х/аджи или Христаки/ П. Георгиев, Тачо - учител по турски - 2
Димитров, Къню - 2
Иванов, Ат[анас] - втори учит[ел] от Св.Николското училище - 2
Иванов, Ст. - 2
х[аджи] Иванов, х[аджи] Г. - 2
х[аджи] Илиев, х[аджи] Никола - 2
Йоргакев, Начо - 2
х[аджи] Йоргев, Колчо - 2
К., Дечо Д. - 2
х[аджи] Митев, х[аджи] Ст. - 2
Пенчов, Ив. Х. - 2
Славов, Хр. Х. - 2
Стоев, Сава Г. - 2
Стоев, Ст. Г. - 2
Стоянов, П. - 2
Т., Петко - сахатчи - 2
Тошооглу, Т. С. - 2
Чолаков, В. - 2
Шишков, Тодор Николов - 10

Ученици от Св.Николското училище – 71
Анастасов, П.
Андреов, Г.
Андреов, М.
Атанасов, Г.
Белчов, Г.
Бойчов, Г.
Бонев, Г.

Вълчов, А.

Вълчов, Д.

Генчов, К.

Генчов, М.
Гергев, И.

Господинов, К.

Грозев, Д.
Димирев, Т.
Димитров, А.
Димитров, Ив. Х.
Димитров, П.
х[аджи] Димитров, А.
Димов, Дойчо.
Димов, Ив.
Димов, Нено.
Димчов, Ж.
Димчов, Ив.
Драгиев, Д.
Енчов, Хр.
Жеков, Хр.
Зафиров, Г.
Зафиров, И.
Зафиров, П.
Златев, Т.
Иванов, Т.
х[аджи] Иванов, К.
Иванчов, А.
х[аджи] Илиев, С.
Колев, А.
Колев, В.
Колев, Н.
Колев, З. И.
Косев, Р.
Кръстев, П.
Маринов, А.
Марков, Г.
Минев, Г.
Минев, П.
Минев, Хр.
Минчов, Ст.
Начов, С.
Нейков, Д.
Николов, З.
Николов, И.
Пенчов, Тодор
Петков, Б.
Петков, Г.
Петков, К.
х[аджи] Попов, С.
Семов, М.
х[аджи] Славов, П.
х[аджи] Станев, Н.
Станчов, Г.
Стоев, Г.
Стоев, И.
Стойчов, Г.
Стоянов, Г.
Тодоров, Г.
Тодоров, Д.
Тодоров, Н.
Тотев, К.
Тотев Хр.
Трифонов, А.
Христов, Г.

Училище “Св[етаго] Николая”, взаимно – 185.
Иванчов, Йонко - учител - 5
ученици - 180
Шишков, Тодор Николов - за сироти деца - 10

Училище “Св[етаго] Николая”, девическо – 31
Анастасова, Еленка
Бойчова, Тонка
Генчова, Захарина
Господинова, Марийка
Димитрова, Елена
Димчова, Пенка
Добрева, Анна
Желева, Тана
Иванов, Петко учител - 3
Иванчова, Божана
Иванчова, Зюмбеля
Иванчова, Тана
Йоргева, Пенка
Лечова, Пена
Колева, Зю[м]беля
Колева, Парашкева
Маринова, Куна
х[аджи] Маркова, х[аджи] Тинка
Минчова, Теофана
Митева, Анка
Николова, Марийка
Пенчова, Марийка
Петкова, Анна
х[аджи] Станева, Донка
Стойчова, Пена
Стоянова, Тина
Танева, Анна
Танчова, Тана
Теньова, Хрисица
Шишков, Тодор Николов - 5

Училище „Св[етаго] Димитрия”, взаимно – 135.
Петков, Ст[ефан] - учител - 5
ученици - 130
Шишков, Тодор Николов - 5

махала Халач

Училище - махленско, взаимно – 103.


Станчов, Г. - учител - 5
ученици - 77
Шишков, Тодор Николов - 5

махала 
Ангелов, Петко
Боно, касап - 2
Вълчов, Коста
Ганчо, Ст. - касап - 2
Генчов, Иванчо
Генчов, Петър
Гичов, Ангел
Демирев, Тотьо
Желев, Тачо
Йоргов, Стоенчо - 2
Колю, тютюнджи - 2
Петров, Стою
Радоев, Петко
Рашев, Желю
Танев, Иванчо
Тенев, Зафир - учил[ищен] настоятел - 2

Шишков, Тодор Николов - за Акарджанското главно и взаимно училище - 5


ЦАРИГРАД

Арнаудов, Хр. С. - 5
Басмаджиев, Хр. К.
Бойчов, Т. Х.
Дайнелов, Й[осиф] - 2
Добрович, Д. - 5
Дукманов, Петр Хр. - 2
Екзарх, А[лександър] С[тоилов] Б[оев] - 5
Екзархов, Костантин
Иванов, Стаму Д. - 5
Минчоолу, х[аджи] Н. Д. - 5
Петар – кафеджи,*с. Буново.

Радоев, Христо - *ЛовEч.

Сапунов, Н[икола] Евтимов - 2
Тъпчилеща, Н[икола] П[етков] - 5
Николаевич, П. - 5
Хамамджиеви, бр[атя] - 2

Христов, Аг. П. - *плевнянец.

Фенер

Алексиев, Панчо - *Велес.

Анастасиев, Сотир – *Самоков.


Бурмов, Т[одор] С[тоянов] - 2
Иларион /Макариополски/ - служ. бълг/арска/ черкова
Найденов, Ив[ан] - учител и А /= първи/ певец на б[ългарската] черкова – 2
Рафаил - св[ещено]дякон – служ. б[ългарска] ч[еркова] - *Стрелча.
Тодорпоп; служ. б[ългарска] ч[еркова]
Чонов, Херувим - *Сопот.

училище, бълг[арско] - ученици
Ангелов, Сава - *Свищов.
Атанасов, Михаил /от 40 черкови/.
Величков, Иван - *Пирот.
Ганчов, Драган - *с.Равия-Шумненско.
Георгюв, Никола - *с.КалъЧ дере.
Димов, Яни /от 40 черкови?/
Иванов, Костад[ин] – певец на б[ългарската] ч[ерква]
Костов, Пейчо - *Железник /Ески Загра/.
Недялчов, Стефан - *с.Габарево-Казанлъшко.
Панталеев, Стефан - *панагюрец.
Пенчовски, Иван Грудов Ч. - *Аджар.
Петков, Мирчо - *Казанлък.
Петров, Георги – *с.Симитлери-Казанлъшко
СтепановОски, Добри К. – *Елена.

Бейоглу – 16.
Дочкоолу, Ив[ан] С[тойчев] - *Железник.
Карапетров, Петър П[анталеев] - 2; *Панагюрище.
Костов, Ив. - *Железник.
Костов, Н. - 5; *Железник.
Мильов, Павел - *Копривщица.
Николаев, Ив. - 2
Петков, Янко - *Едрене.
Султанови, бр[атя] Никодим, Минчу и Димчу - 21861 г.  "Кратка всеобща история" Превод от руски  Георгий С. Гошев. Белград. Спомощници от ...Карлово, Крайова, Сопот, Търново..

КАРЛОВО - ?
Атанасов, Георгий
Илиев, Симеон
Николов, Иван
Пульов, Никола Т.
Пульов,  Христо Д.
поп Стойков, Ангел
Танков, Вельо
Хитови, братия Х.

КРАЙОВА
Берон, Петър

СОПОТ - 23 кн.
...
Бошняк, Нечо Иванов
ВАЗОВ, Никола Минчев
...
Дамянов, Танчо и синове
Джоров, Никола Т.
Карайованов, Христо Василев
х.Кирков, Никола
х.Минчов, Никола Ив.
НеТков, Иван
Петров, Дончо
Петков, Стоян (*с.Извор)
Съйков, Гатю Ген.
Хамамджиеви, братия


ТЪРНОВО
Славейков, П. Р.

  # Георгиев, Георги (Нова Загора). Отново за спомоществователите.- в. "АБВ" 15 юли 1986, с. 10, бр. 28 и отломък от факсимилие за спомощници от Сопот и Карлово.

1868 г. "Поучения в святата и великата Четиредесятница"... Съчинени ... от ... епископа ... Илия Миниата. Първопреведени от Ф[илип] Велиев, а напечатани с иждивението на С[тоян] Николов Стамболиев и съдружество от Казанлък. Русчюк, 1868.
"Имена на родолюбивите спомоществователи" с. 471-482.
Спомощници В - Батак, Брацигово, Велико Търново и Търновско /Бебрево, Капиново, Костел, Лясковец/, Габрово и Габровско /Боженци, Етър, Недюво, Нова махала/, Дебърско /Тресонче/, Долна Оряховица и Долнооряховско /.../
Спомощници ОТ - Великотърновско /Беброво/, Габровско /Копчелиите < копчелиец, Съботковци/, Джумая, Дупница* - дупничянин, Разградско /МедЮвене/, Сливенско /Стара река/, Хасковско /Поповец/


БАТАК - 9 броя
Ганчьов, Никола
Григорьов, Петър Х.
Димитров, Антон - софиАнец, 2х
Димов, Ангел
Йоанов, Димитър
Николов, Тодор П.
Павльов, Михал - *дупничЯнин
Петър - свещ[еник]

БРАЦИГОВО - 17 броя
Анастасов, Николай - свещ[еник]
Атанасов, Петър
Гачьов, Ангел П. - певец
Георгиев, Константин
Иванов, Никола
Илиев, Георгий
Карабайряк[ов], Никола Апостолов
Митев, Атанас - учит[ел] в Пещ[ера]
Михайлов, Козма
Н., Димитрий - свещ[еник]
П., Дамян - Меш[е]копаран[а]
ПетлеЖ[ков], Васил Ангелов
Попов, Тодор
Христосков, Ангел
Щерев, Пейо - бАчвар
Юруков, Даниил С.

ВЕЛИКО ТЪРНОВО - 44 броя
мЪнастир "Рож[дество] Богор[одично]" - Килифарски
мънастир "Св. Архангел" - Дряновски
мънастир "Св. Архангел" - Присовски
мънастир "Св. Богородица" - Габровски
мънастир "Св. Преображение" - Търновски
мънастир "Св. Троица" - Търновски
църква "Рождество Богородично"
църква "Св. ап. Петър и Павел" - в Митрополията
църква "Св. вмчца Марина Маринополска"
църква "Св. Кирил и Методий"
църква "Св. Констант[ин]" - в Горня мах[ала]
църква "Св. Никола"
църква "Успение Богор[о]д[ично]" - в Долня мах[ала]

Андрей - свещ[еник]
Арсений - о[тец], монах, певец в м-р "Св. Троица"
Атанасов, х.Йорго Х. - епитроп, за  църква "Св. Спас"
Василий - свещ[еник]
Ганюва, Бона
Георгиев, Михал - свещ[еник]
Герасим - о[тец], за девическия м-р "Св. Никола" в Арбанаси
Димиев, Цаньо - кундурджи
Димитров, Константин - табак
Димитров, Николай - бояджи
Златарски, Николай - учит[ел]
Иванов, Танас - табак
Икономов, Иванчо
Икономов, Михаил
Илиев, Петър - паБукчи
Исай - о[тец], инок в Лясков[ски] м-р
Йоаникий - о[тец], иг[умен] на Ласковски м-р "Св. ап. Петър и Павел"
Кирил Рилски - о[тец]
Марков, Генчо
Мелетий - о[тец], х[аджи], игумен на Присовски м-р
Онуфрий - о[тец], [игумен в м-р "Св. Троица"]
Пахомий Хилендарск[и] - о[тец]
Пет., Иванчо и Еленка Х.
Сава - х[аджи], свещ[еник], иконом, настоятел
Савов, Стефан - абаджи
Софроний - о[тец], х[аджи], за Плаковски м-р "Св. пр. Илия"
Стефан - свещ[еник]
Стоянов, Антон
Теодосий - о[тец], х[аджи], игумен на Килифар[ски] м-р
Хараламбий - о[тец], свещеноинок в Лясков[ски] м-р
Хорозовски, С. Д. х[аджи] Кесарий - за Капински м-р "Св. Никола"
Цвятков, Георги - древоделец

ТЪРНОВСКО - 10 броя, 5 селища


БебрЕво = Беброво
църква "Св. Георги"
Маркови, братя Х. - от Джум[ая]
Симеон - свещ[еник], вещехранител


Костел
храм "Св. Димитър"
Генов, Никола - свещ[еник], от с. Стара река
Ненчов, Стефан - свещ[еник], от с. Медювени
п[оп] Н., Ник[ола] - от с. БебрΕво

КЪпиново = Капиново
църква капиЛовска "Св. пр. Илия"

Лясковица = Лясковец
х[аджи] Христо - свещ[еник], протопоп

Тънки рът
храм "Св. Никола"

ГАБРОВО - 27 броя
манастир "Девическа обител" ?
църква "Св. Йоан"
църква "Св. Троица"
*
Бърнев, Венко Хр[истов] - учител, от ЛовИч
Г[еоргиев], Неофит - учител [в] Соколски [манастир]
Главанов, Тодор п.Стойков
Добрьов, Христо Геньов
Иванов, Донко
Йонков, Иван
Йосиф - отец, проигумен Соколски
Кавалчиев, Илия К.
Кирилов, Стоян - кожухар
Клисаров, Пенчо Проданов
Къньов, Стефан
Лесичарски, К. Илиев - учител
Мархол[ев], Христо К.
Митев, Пенчо - от [с.] Съботковци
Михов, Василий - учител
п.Ненов, Иван Васильов
Пръвчов, Тинчо - от с. Поповец
Силвестрий - хаджи, архимандрит
Стефан П.Х. - учител, копчелиец
Стоянов, Ботьо - абаджий
Стоянов, Владко
Тачов, Минчо
Тодоров, Лазар - табак
Хр[истов], Васил - зограф

ГАБРОВСКО - 6 броя, 4 селища
Боженци
Боженската църква "Св. Илия"
Етърът
църква "Св. Димитър"
Гергинов, Нено
Недюво
Нeдювската църква "Св. Безсребърн[ици]"
Нова махала
храм "Св. Архангел Михаил"
Чомаков, Йоан - свещ[еник]

ДЕБЪРСКО - 2 броя
ТресЕнче
Мойсеев, Даниил
Тръпков, КоСма - севик ?

ДОЛНА  [О]РЯХОВИЦА - 10 броя
храм "Успение Богородично"
ВърБанов, х.Недьо
Гергьов, х.Михал Х.
Григорий - х[аджи], свещ[еник]
Иванов, Ангел - бакал
Иванов, Пенчо
Киров, х.Стоян
Костов, Илия
Сава - х[аджи], свещ[еник]
Стоюв, Димитър - учител

ДОЛНООРЯХОВСКО* - 23 броя, 16 селища
Следва продължение, 21 дек. 2011

     Вж Шаламанов, Благой. Имената на спомоществователите през Възраждането като извор за родословни проучвания.- сп. "Родознание", 1997, № 1-2, с. 12-15.1873 г. "Кратка елементарна геометрия". Русчук. Превод от руски И[ван] Н[едев] Гюзелев. /Автор проф. А. Давидов/. Пловдив, 1873.
"Имената на родолюбивите спомоществователи" с. 159-165. 
 Спомощници В - Букурещ, Виена, Габрово, Г.Оряховица, Казанлък, Калофер, Одеса, Плевен, Пловдив, Прага, Сопот, Троян, Трън и Цариград. 
Спомощници ОТ - с.Баня - Разложко, Варна, Видин, Габрово и Габровско /Мичковци* от мичковец/, Галац, с.Градец - Котленско, Г.Оряховица, Елена, Казанлък и Казанлъшко, Калофер, Клисура, Копривщица и копривщенец, Ловеч, Лом, Мустафа паша = Свиленград, Пирдоп, Пирот, Плевен,  Севлиево, Свищов, Сопот, *с.Стрелча - Пазарджишко от Стрелчанин, Ст.Загора /Железник/, Струмица,  Пазарджик /Татар Пазарджик/ и Пазарджишко* /Голямо Конаре/,Тетевен, Трявна,Търговище /Ески Джумая/, Търново и Търновско /Килифарево/, Добрич /Хаджиоглу Пазарджик/ и Добричко* ?, Шумен, Щип; Голешничанин ? МИ.БУКУРЕЩ

Георгиевич, Росети – за училище в Сливен
Иванов, Д. А. - 2 тела за Свищовското училище в Горната махала
Иванович, Г. - за училище в Ени Загра
Кавалджиев, Ив[ан Л.]  - 2 тела за Габровското училище
Казасович, Х.
Николаев, Н. - 2 тела за българското училище в БургаЗ
Савич, Ангелаки - от Браила
Странски, Г[еорги] - за Призренското училище
Хаканов, Г[еорги] - за ЕнЕнското училище [Казанлъшко]


ВИЕНА
Аниев , А. Г[ен].
Аниев Д[имитър] Г[ен].
Ковачев, Й. С.
Ковачов, Н[иколай] С[тефанов]


ГАБРОВО
Анастасов, Т[одор] Д. - учител
Видинлиеви, братя - 10 тела
Владигеров, А[н.] - учител
ГЕнчев, П[етър]  - учител
Гинчев, Ц[ани] - учител
Димитрова, Василка - учителка
женско дружество "Майчина грижа" - 10 тела

Каролев, Р[айчо] - учител
ЛечЕва, Анка - учителка
Манолов, А[ндрей] - учител
Михов, В[асил] - протойерей

Неофит Соколский игумен, х[аджи] п[оп]
Николова, Анка - учителка
Промков, Г[еорги] - учител

Радивоев, М[илан] - учител
Самарджиев, Цв[ятко] - учител
Саранов, Н[икола] - учител

п.Станимиров, Стефан - протойерей
Стоянова, Марийка - учителка
Тошева, Анастасия М[ихова] - от Железник, учителка
ученическо дружество - 5 тела
читалище "СпИстявание" - 10 телаАврамов, Петко

Басмаджиев, Христо Колчов
Бояджиев, Хараламби
Ванков, Ив. Марков
Гаврилов, Ганко
Гайтанджиев, Досю Ив.
Георгиев, Пенчо
Добрев, Цанко
Златин, Иван П.
Иванов, Досю
КехлиБарев, Атанас С.
Кирев, В. Ив.
Кирилов, Стоян
Колюв, Ив. Марков
Мархолев, Христо К.
Пенчов, Цончо
Рачков, Георгий
Рачков, Йосиф
Семов, Ив. Андреев
Стомоняков, Христо
Стоянов, Ив.
Стоянов, Христо
Тодоров, Лазар
Хесапчиев, Димитър Георгиев
Хесапчиев, Петър Д.
Христов, Косю
Цветков-Мичковец, Д.
Цветков-Мичковец, Хр.


Главно мъжко училище
- ученици от VІ клас
Андреев, Иван - от [с.] Градец
Белчев, Владимир - от Щип, свещеннодякон
Димитров, Желю - от [с.] Градец
Добрев, Димитър
ДюЗтабанов, В. Хр.
Рясков, Н. М.
Стоянов, Ц. Ив.
Цонев, Т.
- ученици от V клас
Видинлиев, Георги Д.
Георгиев, Антон [И.]
Георгиев, Иван - от [с.] Градец
Гечов, Георгий - от Плевен
Голосманов, Колю И.
Костов, Стефан - от Казанлък
Луков, Хр. Ц.
Недялков, Христо - от Г.Оряховица
Папазов, Георгий Хр. - от Г.Оряховица
Пецов, Ив.
Пинтев, Ст. П. - от [с.] Шипка
Стефанов, Ст. П.
Табаков, Димитър Илиев - от Севлиево
Ташикманов, Ангел М.
Тошков, Стефан Хр. - от Калофер
Хесапчиев, Христофор
Ямантиев, Георгий

- ученици от ІV клас
х.Ангелов, Коста Г.  - от Видин
БакАрджиев, Евтим Ив. - от Г.Оряховица
Блъсков, Андрей Р. - от Шумен
Бояджиев, Петър К. - от Плевен
Вангелов, Петър Д. - от Г.Оряховица
п.Василев, Димитър К. - от Ловеч
Василев, Константин - от Струмица
Василев, Тома П. - от Тетевен
Вацов, Георги Ив. - от Плевен
Вацов, Ив. Т. - от Плевен
Златарев, Доню Цонев - от Ловеч
Колеви, братя – Кирил и Парашкева - от Ловеч
Македонски, Георгий п.Илиев
Митров, Димитър - от Видин
Обрешков, Лазар Ф[илипов] - от Г.Оряховица
Раюв, Петко Х. - от Г.Оряховица
Тапов, Илия Н. - от Плевен
Шиваров, Ив. Д. - от Трявна

- ученици от ІІІ клас
Андреев, Матей - от Сопот
Бояджиев, Георгий Ив. - от Плевен
Георгиев, Кирко - от Сопот
Кис[е]лов, Симеон Г. - от Свищов
Ненчев, Димитър Х. - от Ловеч
х.Пенков, [Г]ригор Н. - от [Г].Оряховица
Първанов, Михаил - от Лом
Цанов, Милан К. - от Плевен

Главно девическо училище
- ученици от V клас
Була[ше]ва, Величка Петрова - от Казанлък
Василева, Надежда - от Казанлък
Венкова, Тота
МархоРова, Велика К.
Радославова, Радка
Цанкова, Величка Р.
Шипчанова, Неда Димова
- ученици от ІV клас
Андреева, Кица
Димитракева, Анна - от Железник
Добрева, Рада
Дончева, Анастасия
Драганова, Анастасия Досева
Иванова, Дона
Михалева, Аница П. - от Елена
Петева, Рада И. - от Севлиево
Петрова, Деша
Рачева, Елена
Станчева, Дона
Стомонякова, Мария Ив.
Стомонякова, Станка Р.
Христова, Неда И.
ЧИхларева, Василка Цанкова
- ученици от ІІІ клас
Андреева, Мария Х.
Арабова, Елена С. - от Г.Оряховица
Бояджиева, Тодорица М. - от Плевен
Българова, Марийка Б. - от Сопот
Вангелова, Ламбрини Д. - от Г.Оряховица
Драгнева, Марийка - от Ловеч
Драгулова, Мария
Иванова, Цана
Иванчева, Еленка - от Лом
Икономова, Елисавета п.Н.  - от Плевен
Икономова, Пенка Т. - от Трявна
Катранова, Анастасия Т. - от Свищов
Кесарева, Фица
КИман(о)джиолова, Лада Н. - от Казанлък
Кирева, Ирина - от с. Горни Турчета
Кирова, Марийка Ц. - от Сопот
Лазарева, Дона
Максимова, Анна
Малечкова, Стефани С. - от Г.Оряховица
Обрешкова, Зоя Ф[илипова] - от Г.Оряховица
Паскалева, Велика Петрова
Петрова, Мария
Петрова, Мария - от Казанлък
Петрова, Неда - от Варна
Пишуркова, Витка Кръстева - от Лом
Радева, Недка
Рачева, Василка
Станчева, Деша
Хитрова, Донка С. - от Ловеч
Христова, Гина
Цанева, Кина - от Трявна
- ученици от ІІ клас
Досева, Мария
Иванчова, Бона
Константинова, Златка
Кънчева, Тодорица - от Търново
Петкова, Мария
Първанова, Евтимия - от Лом
Симеонова, Христина
Танова, Катерина Х. - от Железник
х.Георгиева, Станка А. - от Сопот
х.Константинова, Вес[е]лина А. - от Свищов
Цонева, Мария
- ученици от І клас
Василева, Катерина - от Струмица
Иванчова – Пенчова, Еленка - от Галац
х.Константинова, За[мф]ирица А. - от СвищовГОРНА ОРЯХОВИЦА

Грънчаров, Вичо К.
Иванов, К[оста] П. - [учител]
Илиевич, С[ава вж Сирманов] - учител
Панов, Хр[исто] Ив[анов] - [учител]
- ученици от ІІІ клас в Главното мъжко училище
Бендерев, Атанас Т[одоров]
Мичев, Тодор п.Петков
Пеев, А. Т.
- ученици от ІІ клас
Ангелови, бр[атия] – Д. и А.
Момчилови, братия – Ник. и Ив
Николови, братия – Анг. и Стати


ДОБРИЧ < Хаджиоглу Пазарджик

Ангелов, Лука – ханджи
Балкански, Тотю
Бобчевски, КалчУ С.
Георгиев, Марко – манифактураджи, от Ески Джумая
Гло[ж]ански, Сава Г. - от с. Килифарево, за девическото училище в Жеравна
Господинов, Иван - от Варна
Данков, Моню – аб[аджи ?]
п.Йосифов, Хр[ристо]  - от с. Шипка, учит[ел]
Лазаров, Ив. - аб[аджи ? ] - от с.Килифарево
Македонски, Ив[ан] Ф. - свещеник, „за малкия си син Филипа“
Манафов, Димитър Симеонов
Медникарски, КирЮ Г[осподи]нов - от Железник
МИджидилиев, Цаню Н. - бакал
Щерюв, Никола – ханджи [от с.Баня – Разложко]
- ученици от Долнемохленското училище
Стефанов, Павли П.
х.Иванов, Евтим Ю.
Чаушев, Иван Г.
- ученици от Горнемахленското училище
Арабаджиев, Петър Панайотов
Захариев, Георги
К., Иван - от с. Каба Сакалъ
Кънчев, ГенчУ
Иванов, КирЮ - от с. Ениджа
Петков, Михаил - от с. Кара Синан
Попов, Драгни Д. - от с. Язъ бей
п.В., Ангел [от Доган хисар, Ференско]
Станев, Димитър
- учителки от двете училища
Великова, Станка
Добрева, Калица и брат й Никола Добрев


ДОБРИЧКО

Богдан < Богданово
Попов, КолЮ Д. - учител, от железненската Кара БурУн
- учениците му
КирЮв, КолЮ - от СемиС Ялъ
Колюва, Тодорка
Саров, Стоян М.
Чобанов, Васил Ст.

Ботево < Юшенлий
Станчев, Д[имитър] - учит[ел]
Стоянов, Златан – свещеник
- ученици
МитЮв, Димо
Петров, Атанас
Семов, Стамат

Владимирово < Дели Османлар
В[ълчев], Васил – свещеник, „за сина си Иванча“

Победа < Геленджик
Атанасов, Георгий – учител в [с.] Чаир Орман
Димитриев, Ив[ан] - свещеник
КолЮв, Желко – [учител]

Полковник-Минково < Каба Сакал
Рачев, Атанас - учител

КАЗАНЛЪК
БоЮв, Стефан Т. - Економ
Владев, Константин – учител
Гунев, Н[икола] М. - уч[ител]
Караджов, Христо Д. - Економ
п.Минков, Васил – поп
Сеизов, Георгий Б[онев] - поп
Юлаков, Ив. С. - поп
- читалището
Алексов, Христо
Ат., Петко – чешмеджи
Гайтанджиев, Христо Иванов – ученик от ІV клас
Касиоглу, Никола Т.
Клапанов, И. И.
Кюркчиев, Георги Милчов
Неделчов, Георгий
Нейчов, Иванчо – саБΟнджи
Николов, Пею – уч[ител]
Пенчов, Стефан – габровец
Почаков, С[тефан] С. - уч[ител]
Стателов, Й[ордан] М[анолов] - уч[ител]
Узунов, Ив. Нед.
Челебиев, ЕФтим Иванов

КАЛОФЕР
Гуков, Атанас – копривщенец
Ковачов, Стефан К.
Петков, Кирил
Странски, Тодор Иванов
Тодоров, Недю

ОДЕСА

Априлов, В[асил], от душеприказъщики, за габровското училище – 50 тела
ВасильΕв, В[асил]
Волков, Д[имитър]
Добрев, Н. Ников
Иванов, М[арин] - 2 тела
Калпазанов, С[тефан] - 3 тела
Кисев, А. Ю. - 2 тела
Манолов, Т[аше]
Миларов, С[ветослав]
Палаузов, К[онстантин] Н[иколов] - 10 тела
Палаузов, Н[иколай] П[етрович]
Палаузов, Н[иколай] Хр[ристофорович] - 5 тела
Пашов, М[ина] - 2 тела
Пелтеки, Тома
Пулиев, Т[одор] - 5 тела
Рашеев, Василий Н[иколаевич] - 10 тела
Стомоняков, С[пиридон] - 5 тела
Тошков, Н[иколай] М[иронович] - 4 тела
Фило[в], Д[имитър]
Червенаков, Петко – 3 тела
Шиваров, П[авел]
Щихнов, Антон Ив.

ПЛЕВЕН
Грънчаров, Д. П.
Иванов, Ради - [учител]
Марков, Н[естор] - уч[ител]


ПЛОВДИВ
Благоев, Д[имитър Николов], учит[ел]
Герасим, игумен [Араповски мЪнастир]
Гервасий Левкийски, викарий [на Пловдивския митрополит] – 3 тела
Геров, Н[айден]
Данов, Хр[исто] Г[руев]
Золотович, В. Н.
Кирков, К[ирко], доктор
Консулов, Н[икола] - от Т.Пазарджик
МанчΕв, Д. В[асилев]
Панарет, святофилипополский – 5 тела
Пееви, братя
Петров, Рашко
Радомиров, П[етко], учит[ел]
Рашев, Ив. С.
Ученическо дружество „Напредък“

Ученици от Пловдивската семинария
Алдев, С. - от Пирдоп
Богданов, ВелА - от Копривщица
Вапцаров, Ив[ан] Хр. - от Клисура
Владиков, А. Сераф.
Десиев, Ц. Т. - от Копривщица
Дончев, С. - от Клисура
Иванов, Г. - от Пирот
Кацаров, Т. А. - от Пирдоп
Константинович, Г.
Маджаров, М[ихаил] Ив[анов] - от Копривщица
Манов, Н. - от Пирот
Минев, Ав. - Голешничанин
п.Тодоров, Ангел - от с. Г.Конаре
Попов, К. - от Мустафа паша
Разбойников, Спас А. - от Мустафа паша
х.Колев, М. Т. - от Казанлък
х.п.Евстатиев, Сав. - стрелчанин
Шипков, П. - македонец
Шойлев, Г[ен]. П[етков] - от КлисураПРАГА

Братоев, А[танас]
Бръшлянов, Ячо Ц.
Вълчанова, [Пенка] Р.
Георгиева, Е[лена]
Димитров, Константин
Косоочлова ?, Е. Т.
Макаков, А[танас] Н.
Маркова, Д.
Николаев, Михаил
Николов, Ив.
Попова, М[анка]
Салабашев, Ив[ан]
Черепов, Ив[ан]

СОПОТ

П[оп]нИколов, Г[еорги], учит[ел]
Смилов, Г[еорги], учит[ел] – 2 тела
Стойновски, С[ребрю] П., учит[ел]
Стомоняков, В[асил], учит[ел]ТРОЯН

Белковски, Илия [Киряков] - учител
Марковски, Никола Иванов – учител
п.Василев, Васил Пенчев – учител
- ученици
Банчов, Ради
Василев, Спас
Маринов, Минко, Н.
Марков, Власи
Стойнов, Христо
Стоюв, Христо Павлов

ТРЪН < Тьрн
Григорий, свещеник - 10 тела

ЦАРИГРАД
- От Медицинското училище
Бобчев, С[тефан] С[авов]
Брадински, К[онстантин] Н[иколов]
Димитров, П[етко] Г.
КовачОв, Кръстю М.
Маринов, Харал.
Павлов, Лазар Н[иколов]
П[оп]петров, Йосиф
Радев, Желяз.
Рачев, А[ндрей] М[атев], д[окто]р
Савов, К. В.
СъбчОв, Н. Н.
Шопов, А[танас] П[етров]

- От Роберт колеж
Георгиев, Йордан Г.
Златанов, Георгий
Минков, Добри


Родови данни от 1873 /спомощници/


Ангелови, бр[атия] - Д. и А., ученици в Г. Оряховица - ІІ кл. 
Аневи, [братя] -  Д[имитър] Г[ен]. АнИев и А. Г. АнИев във Виена.
Вацови [*Плевен] - [баща и син ?] - Георги Ив. Вацов и Ив. Т. Вацов.
Видинлиеви, братя в Габрово. Вероятно син на един от  братята е Георги Д. Видинлиев, ученик в Габрово - V кл. Вж блога.
Вълчеви, баща и син - Васил Вълчев - свещеник в с. Владимирово - Добричко за сина си Иванчо. 
Гинчеви, [братя] -  Цани - учител в Габрово и Петър ГЕнчев - учител в Габрово.
Добреви, сестра и брат - Калица, учителка в Добрич и Никола.
Ковачеви [братя] - Никола Стефанов и Й. С. Ковачев във Виена.
Колеви, братя [*Ловеч] - Кирил и Парашкев.
Македонски, Ив. Ф. - свещеник в Добрич и малкият син Филип. Вж Георги п. Илиев Македонски, ученик в Габрово - ІV кл.
Момчилови, братя - Ник. и Ив., ученици в Г.Оряховица - ІІ кл. 
Николови, братия - Анг. и Стати, ученици в Г.Оряховица - ІІ кл.
Обрешкови [*Г.Оряховица],  [брат и сестра] - Лазар Ф[илипов] Обрешков, ученик в Габрово от ІV кл. и Зойка Ф[илипова] Обрешкова, ученичка в Габрово от ІІІ кл.
Пееви, братя - в Пловдив.
Стомонякови - Христо Стомоняков в Габрово; [братя] -  С[пиридон] Стомоняков в Одеса и В[асил] Стомоняков, учител в Сопот; Мария Ив. Стомонякова - ученичка в Габрово от ІV кл. и Станка Р. Стомонякова  - ученичка в Габрово от ІV кл.
Странски, [братя] - Георги в Букурещ за Призренското училище Тодор Иванов в Калофер.
х.Константинови [*Свищов] - Веселина А. х. Константинова - ученичка в Габрово - ІІ клас и Замфирица А. х.Константинова - ученичка в Габрово от І клас, вероятно са сестри  /общо ФИ и общ патроним, общо МИ/.
Хесапчиеви, [баща и син или братовчеди] - Димитър Георгиев Хесапчиев и Петър Д. Хесапчиев в Габрово. [Вероятно син на един от двамата] - Христофор Хесапчиев, ученик в Габрово - V кл.
Цветкови [*с. Мичковци-Габровско], [братя ?] - Д. Цветков - Мичковец и Хр. Цветков - Мичковец в Габрово.
Чехларови - [?] Василка Цанкова ЧИхларева, ученичка в Габрово - ІV кл. и Тота Венкова [Чехларова], ученичка в Габрово - V кл. 


1873 г. "НЕЩАСТНА ФАМИЛИЯ". В[асил] Друмев. 
Русе // НБКМ сигн. 73.1506
"Имената на родолюбивите спомощници" с. 117-128.
Спомагатели В: Балчик, Видин, Габрово, Добрич /Хаджиоглу Пазарджик/ и Добричко* /Гeленджик/,  Котел и Котелско* /Градец, Медвен/ и котленски къшли в Добруджа /Ала Капу, Сусус Али Бекюв, Сяхтанлък, Сюлюманлък, Капукчий/, Жеравна, Манкал- ско /Ак баш/, Сливен, Кортен, Хаджар, Върбица, Осман пазар, Ески Джумая, Шумен,  Дели Османлари, Ашиклий, Армутлий, Кюстенджа, Мачин, Плевен, Преслав, Провадия, Разград /Казъл Мурат/, Русе и Русчук, Шумен, Якоруда, Силистренско /Караач ?, Каралий/,  Меджидие ?
Спомоществователи ОТ:

КОТЕЛ - 344 тела
читалище "Съгласие - Напредък" - 10


Симеон, митрополит Варненско-Преславски - 25
Архимандрит ? Рилск[и] - 25
Иларион, священнодякон
Никит, священноинок
Ив., Коста - священник, иконом
п.Николов, х.Ант. - священник
х.Николов, Венеам[ин] - священник
Караянков, Ив. Н. - священник
Бончев, Рафаил - священник, 3
п.Иванов, Димитр - священник, 2
Стоянов, Анастасий - священник, 2
Райнов, Никола и чада его - ВасилчУ, Йовка и Рафаил - 10
Попиванови, братия Тиню и ВласкУ Петрови - 10
 Христов, Пенко и син му Данаиил - 5
х.Ченков, х.Йордан и син му Иванчо - 5
Богданов, Христо С. - 5
Басански, Петр Ц. и син му Сава - 2
п.И., Васил Петров - 2
Цончев, Гено и братия - 4
Симеон[ов], х.Хр. е брат[ия] - 2
Малинов, Никола К.
Томо[в], С.
Кандиларов, Георги С.
Костандинов, РайнИ - 3
х.Стоянов, Петр - 3
Белберов, Петр Д. и съпр[уга] его Веца Илиева - 2
Попов, брат[ия] х.Никола и х.Кръстю Иванови - 2
х.Ноневи, Геор[ги] и Вичо - 2
Йовков, [братия] Петр и Пенко Цонкови - 2
Петрови, Гено и БерУ - 2
Иванови, Петр и Ат. - 2
х.Киров, Ат.
Попов, Димитр В.
Стоюв, Добри
Кишелски, Харал[амби]  п[оп] К[иров]
Ив., Никола - кожухар
Мин, Ганчо - купец
Йовч., Георги - табак и син му Йосиф
Цояков, Петр В.
Арнаудов, Дончо Р.
Станюв, Васил
ГущИров, Петр Ст.
Вълков, Гойко
х.Кръстевич, Петр
Хубяков, Христо Ц.
Пърчев, Никола Г.
Станчев, Слав
Казасов, Г. Н. - сливн[енец]
Цонков, Никола и съпр[уга] его Ж. х.Йорд. - 1
Станчев, братия Бончо и Стефан  Рандюви - 1
Долчинов, никола П.
Лъсков, Матея Г.
Мръндаков, Ненко С.
Богданов, х.Хр. х.Д.
х.Вичев, Павли
Петров, Печю
Златаров, РайнИ Ат.
Учителев, Минчо П.
Френгорафтъ, Никола Хр.
Кримик[ов], х. Върбан х.П.
Пенков, Велчо
Костандинов, Иван
Тон., Петр - топътъ
Бянов, ЙовчУ Ив.
Бакърджиев, Никола П.
СтаНболиев, Радоя х.Д.
Кьорооглу, Михаил Р.
Колибарски, Петр Тон.
х.Генов, Панайот и син му Георги
Стойков, Стоянчо
Сунгов, Тодор Вел.
Манафов, Петр Ж.
Хайдутов, В. Т.  (*Град[ец])
Папазоглу, Радослав Н.
х.Кънев, Васил
Петракев, х.Николчо
Шумков, Димо Ив.
Даскалов, РахнИ П.
Папазоглу, Петр Хр.
Тод., Георги  - сандакчи
Кримиков, Ив. П.
Гр., Ст. - Османпазарл[и]
Папазоглу, Н. Т.
Чираджийски, Руско Н.
Чираджийски, Стоян Р.
Горчаков, Ненко Фил.
Шотряков, Стеф[ан] Ц.
Вичов, Георги
Вичов, Власко
Драгоев, Цонко
Гердилийски, Никола Т. 
Гердилийски, Велю М.
Г., Иванчо - сапунджи
Генов, Йовчо - абаджи
Петров, Минко
Великов, Петр
Тинев, Димитр и син му Тиню - върбицал[и] - 1
Минков, Тодор - абаджи
Бакалски, Димо Нонч.
Н., Михаил - бакал, Сливн.
Басански, Страто, Н.
Деч., Димитр - ичерен[ец]
Тодоров, Никола П.
Койнов, Тодор
Горский, Йордан С.
Йовчев, Ат. - овчЕр
Цончев, Цонко
Пращилов, Димитр Г.
Попвеликов, Петр - фр[енк]-шивач
Дикинджиев, Георги Р.
Пералийски, Янко Ж.
Хекимов, Димо Г.
Стаев, Панайот
Радолов, Христо
Паличоров, Божил П.
Учителев, Димитр п.Ж.
Дойнов, Ив. - учител в Шадъ кюв - 5
Ив. Никола - кундОрджи
Абрашев, Ганчо П.
Минчев, РахнУ
Вълюв, Гандю
Ганев, Христо
Каралашев, Стеф[ан] х.Хр.
КОюмджиев, Петр Ив.
Вичев, Станю Х.
Тюфекчиолу, Георги М.
Рахн., Герги - кундОрджи
Казълов, Стеф[ан] В.
Рулюв, Кръстю В.
Табаков, Ив. Н.
х.Мезюв, Герги
Киселов, Ив. Н.
Станюв, НеТко
Колибарски, Ив. Г.
Колибарски, Гандю П.
Узимов, Гандю Н.
Памуков, МаврОдия П. - 2
Райнов, Стефан Х. 
Юнаков, Петр Т.
Н., Коста - кюркчи
Ганев, Валю
Р., Юрдан - абаджи
КарагЙоз[а], Герги П.
х.Минчев, Васил П. - 2
Димов, Стефан
Ст., петр - кондОрджи
Бонч., Рандю - абаджи
Караива[н]ов, Христо
Ненов, НИделчУ - ханджи
Киселкови, брат[ия] Слав. - 1


Галата, махала

1873 г. "Педагогика". Т. Х. Станчев, Русе, 1873.
Димитров, Вълчо за синовете си Кръстя и Димитра.1875 г. " Кратко учение за богослужението". Превод от руски С[тефан] Калпазанов. Виена. „Спомощници на „Кратко поучение за божествената литургия“ с. 155-160.


Спомощници в - Габрово, Казанлък, Кишинев, Лясковец, Плевен, Пловдив, Рилски монастир, Самоков, Ст.Загора и Ст.Загорско /Арабаджиево, Дервени/, Търновско /Самоводене/.
Спомощници от - Бешенов, Битоля, Батак, Брацигово, Велес, Видин, Врачанско* /каменополец/, Габрово – габровец и Габровско /Банковци; Поповци/, Горна Джумая = Благоевград, Горна Оряховица, Драмско /Плевня/, Дряново, Ески Джумая - ескиджумалия = Търговище, Ески Загра + Ески Заара + Железник = Ст. Загора и Старозагорско /[х]Амзалари = Борилово, Ахърито = Загоре, Гюнелийска махла = Любенова махала; Дълбоки, Елхово = Милево, иКанлии = Морозово, Кара бурун = Знаменосец, Караджалии = Сърнево, Лаханлии = Ветрен, Радне махле = Раднево, Топрак хисар = Землен, Трънково, Узун Хасан = Тракия/, Казанлък и Казанлъшко /Сахране, Симитлери = Морозово, Шипка/, Калофер - калоферец, Карлово, Копривщица - копривщенец, Котел* – котленец и Котленско /Градец/, Ловеч и Ловешко /абланчанин/, Лясковец, Малко Търново, Панагюрище, Плевен, Пловдив и Пловдивско /Рахманлии = Розовец/, Провадийско, Разград и Разградско /Торлак = Хлебарово/, Русе и Русенско /Ендже кьой = Ястребово /, Свищов, Силистренско /Калипетрово/, Сопот, София и Софийско /Видраре/, Струмица, Татар Пазарджик = Пазарджик и Пазарджишко /Голямо Конаре, пищиговец/, Тетевен - тетевенец, Трявна* - тревненец, Търново и Търновско /Сергевец = Първомайци/, Хаджиоглу Пазарджик = Добрич, Хаскьой = Хасково и Хасковско /Алмали = Ябълково/, Ямболско /Козлуджа = Орешник/, Чирпан – чирпанец, Шумен. Спорно – Р. Банс. /вер. Банско – Разложко/. Неизяснени – Боилово, Каршалии.

ГАБРОВО
За училищната библиотека – 10 тела
Бейков, Цоню П.
Генчев, П[етър] - учител
Георгиев, Антон П. - учител
Гинчев, Ц[ани] - учител 5 тела
Гюзелев, И. Н[едев] – учител 5 тела
Каролев, Р[айчо] - учител – 5 тела
Манолов, Андрей - учител – 5 тела
Марков, Н[естор] - учител - 5 тела
Михов, В[асил] - протойерей – 10 тела
Стоманяков, Христо
Цонюв, Станчо П.
Шапа, Христо П.

За библиотеката на странните ученици
Калполорев, Иван
учен[ици] от ІІІ клас
Аврамов, Стефан - от Сопот
Атанасов, Андрей - от с. Плевн[я]*, Драмско
Ахмаков, Пенчо х.Николов - от Дряново
Балабанов, Бончо х.К. - от Хаскьой
Бояджиев, Никола Щ. - от Р. Банс.
Григоров, Г. П. - от Сопот
Гърбов, Милан Ц. - от Плевен
Данчев, Иван Х. - чЕрпанец
ИлЮв, Пенчо - от с. Банковци, Габровско
Имуков, Жеко Д. - ескиджумалия
Людсканов, Георги К. - от Търново
Мателийский, Стефан Ганев - от с. Градец
Митов, Димитър Н. - от Калофер
Петров, Никола Ив. - от Сопот
Севов, ВичУ Ю. - от Ески Джумая
Стойков, Матей Х. - от Сопот
Тутмаников, Ц. Т. - от с. Видраре
Христов, В. П. - от с.Кале Петрово
Чирпанов, Пеню Д. - от с. Шипка

[ученици от] ІV клас
Бояджиев, Георги Ив. - от Плевен
Гайтанджиев, Христо П.  - от Габрово
Гашев, Михаил Т. - от Габрово
Гашев, Михаил Т. - от Габрово
Дюзов, Цанко Н. - от Габрово
Кавалджиев, Ц. Н. - от Габровско
Костов, Иван - от Плевен
Кьорчов, ДимУ Ив. - от ЛясковИц
Луков, Колю Ц. - габровец
Манев, Димитрий, х.Ив. - от Чирпан
Марков, Димитър – абланчанин
Овчаров, И. И. - от с. Шипка
ПенчУв, ПенчУ Х. - от Дряново
Петков, Петър
Райков, Божил – котленец
Райков, Георги Н. - тревненец
Сивков, Стоян П. - Загорский
Синвирский, Симеон С. - от Провадийско
Солников, Христо П. - от Габрово
Сребърничин, Георгий х.З. З. - от Самоков
Стойков, НедкУ
Тодоров, Димитър
Шямов, Стефан П. - от Сопот

[ученици от] V клас
Баев, С. С. - от с. Кара Асан
Блъсков, А. Р. - от Шумен
Бръчков, Д. С. - от Свищов
Василев, Т. П. - тетевенец
Генчев, Христо - от Габрово
Дабев, Г. - от Габрово
Дашев, П. А. - от Свищов
Димитров, Димитър - от Видин
Енчев, Я. А. - от Свищов
Златаров, Ив. В. - от М. Търново
ЗмиАров, К. В. - от Струмица
Иванов, Георги П. - от Пазарджик
Кукуряшков, Ст. М. - от Панагюрище
Маринов, Тончо - от [Ески] Заара
Начев, Ц. - от Калофер
Николов, И. П. - от Лясковец
Обрешков, Л. Ф. - от Оряховица
Станчев, Ив. - от Габрово
х.Ангелов, Коста Г. - от Видин

[ученици от] VІ клас
Голосманов, К. И. - от Габрово
Иванов, Добри - от с. Градец
Икономов, С. К. - от Казанлък
Стефанов, Ст. П. - от Габрово
Ташикманов, А. М. - от [Горна] Джумая
Теодоров, Д. П. - от Пловдив
Тошков, С. Х. - калоферец
ХИсапчиев, Христофор - от Габрово
Христов, Никола П. - от Русе

[ученици от] VІІ клас
Дюзтабанов, В. Х.
Повивков, Ив. Андр. - от с. Градец

....??? ---
учителки
Венкова, Тота
Димова, Неда
Йосифова, Цана
Ряскова, Деша П.
Тошева, Анастасия
Цанкова, Велика Р.

[ученички от] ІІІ клас
Буботинова, Стефани С. - от София
Василева, Екатерина - от Струмица
Викилова, Парашкева С. - от Копривщица
ДамиАнова, Екатерина Т. - от Сопот
Иванова, Ангелина К.
Иванова, Донка Х. - от Сопот
Иванова, Мария
Кантемирева, Анка П. - от Сопот
Койчева, Анисия - от Казанлък
КунчооулУва, Иванка А. - от Ловеч
Македонска, Ф. - от Х.Пазарджик
МЯдрева, Станка Н. - от Калафер
Пиронкови, сестри - София и Хр[и]стина Х.  - от Калофер
Саранова, Рада Венкова
Сейкова, Тота Г. - от Габрово
СимИонова, Христина
Стоянова, Еленка Т. - от София
Христова, Цана Х. - от Габрово

ученички от ІІ клас
Денчева, Тота
Иванова, Пея
Кесякова, Марийка х.Г. - от Копривщица
КОманова, Рада - от Дряново
Кънчева, Анастасия - от Х[аджио]глу Пазарджик
Милчеви, сестри – Цана и Лала, от Тетевен
Христова, Мария

[ученички от] ІV клас
Боева, Тодорка К. - от Търново
Василева, Тота
Величкова, ТеофанУ - от Т.Пазарджик
ВидиМлиева, Дона Лазарева
Гюзелева, Парашкева И. - от Панагюрище
Дашева, Мандика Д. - от Свищов
Иванчева, Мария Д.
Иванчева Мария П.
Иванчова, Бона Иванчова - от с. Поповци
Костадинова, Злата /Б. ??/
Люцканова, Парашкева К. - от Търново
Овчарова, Марийка Ст. - от Карлово
Пантева, Цана
Пеева, Хриса К. - от Разград
Петрова, Гана
Рашеева, Анна Т.
Станчева, ДешЯ
Стоянова, Еленка - от Т.Пазарджик
Танова, Екатерина Х. - от Железник
х.Конст[антинова], Веселина А. - от Свищов
х.п.Георгева, Станка А. - от Сопот
Цветкова, Цана Ненчева - от Габрово
Чалъкова, Йорданка П. - от Търново

[ученички от] V клас
Арабова, Еленка С. - от Гор[на] Оряховица
Бояджиева, Мариола П.
Бояджиева, Тодорица М. - от Плевен
Българова, Марийка Б. - от Сопот
Григорева, Анна М. - от Габрово
Дюзтабанова, Гана Хр. - от Габрово
Иванова, Фица К. - от Габрово
Икономова, Елисавета п.Н[иколова] - от Плевен
Катранова, Анастасия Т. - от Свищов
Кафеджиева, Мариола Др.
КИманджиева*, Лада Н. - от Казанлък
Кметова, Стефани С. - от Гор[на] Оряховица
Ковачева, Анка Н. - от Пловдив
Ковачева, Кина Ц. - от Трявна
Кожухарева, Марийка Др. - от ЛовИч
КункУва, Марийка Ц. - от Сопот
Лукова, Драшка Ц. - от Габрово
О[б]решкова, Зойка Ф. - от Гор[на] Оряховица
Паскалева, Велика П. - от Габрово
Петрова, Неда - от Варна
РайнокУва, Марийка П. - от Казанлък
СимИонова, Марийка
Симова, Канта - от Гор[на] Оряховица
Стоманякова, Станка Р. - от Габрово
ХИсапчиева, Кица х.А.

КАЗАНЛЪК – 31 тела
Караджов, Хр[исто] Д. - иконом, поп
Донев, Велко Х. - свещеник, от с. Козлуджа
Сеизов, Георги Б[онев] - п[оп]
Ненов, Христо - от Казанлък, п[оп]
Сеизов, Христо Б.
Почаков, С. С.
Чешмеджиев, П. А.

Глав[ното] мъжко училище
ученици от ІІ клас
Димитров, Тодор Х. - от с. Козлуджа
Неделчев, Богдан - от с. Иканлии

ученици от ІІІ клас
Василев, Дечко В. - от с. Симитлери
Ганеоглу, Георги Д. - от с. Лаханлии
Генджалиев, Костад[ин] Ил. - от с. Елхово
Желев, Захарий Ц.
Караколев, Илия Т. - от с. Лаханлии
Крачанов, Косю Р. - от с. Елхово
Николов, Гърди - от с. Сахране
Овчаров, Ив. Петров - от с. Елхово
Огнянов, Марко Ен. - от с. Иканлии
Петров, Колю - от с Лаханлии
Попов, МинчУ Стоев - от с. Елхово
Сапунов, Стефан Нанев
Стоянов, Дим[итър] - от с. Иканлии

ученици от [ІV] клас
Бояджиев, Киро х.Ив.
Димитров, Велю
Кафтанджиев, Петър Нейков
Клатнов, Д. Ив.
Кравков, Ив. Николчев
Пеев, Тодор п.Ив.
Хилев, Христо п.Йосифов
Хлебарев, Дамиан Ив.

КИШИНЕВ
Гаврилович - от БешИнов
Иванов, С.
Иванович, Никита
Йосиф, йеромонах – 5 тела
Калянджи, Павел
КоСма [по титулна стр.] ЗограВски – архимандрит, настоятел на Киприяновский монастир в Бесарабия – 10 тела
Кушковский, Николай
Памфилий, йеромонах – 5 тела
Тарапанов, С.
Теодосий ЗограВски, монах – 5 тела

ЛЯСКОВЕЦ – 15* тела
Ганчов, Васил
ДимитрУв, Костадин П. - поп
Димов, Марин
Дуков, Танас Н.
Караминчев, Петър
Кьорчов, П[етър] Ив.
Мечков, Димо Начев
Миланов, Милан К.
Ряпов, Тодор В.
Стоянов, Гани П.
Тодоров, Иван
Цанев, Дончо Т.
Цанев, Станю П.
Чонконов, Стефан Д. - поп

ПЛЕВЕН
Даскалов, Георги Д.
Димитрова, Кина А. - от Габрово
ДиНков, ПетАр, свещеник
Дисивишки, Никола, свещеник
Добрев, Дим. Ив.
Златанова, Еленка
Иван, свещеник
Икономов, Илия С., свещеник
Икономов, Христо, свещеник
Йочов, Христо, свещеник
Ковачев, Никола П.
Коджев, Т. К.
Костови, Ат. Х. Г.
Коцов, Димитър, Ц.
Лазаров, Васил
Никола – иконом, свещеник
Паков, Иван Т., свещеник
Парашкева, свещеник
Петко, свещеник
Петър, свещеник – каменополец
плевенската община за селските свещенници – 24 тела
Попов, Антон, свещеник
Сахатчиев, Стефан Ив. - от Габрово
Филип, свещеник
Ханджиева, Елена Ганова
Хинкови, братя

Девическото училище
ученички от І клас
Арабаджиева, Петра Н.
БрАшлянова, Марийка
Генева, Некула
Довътрова, Тинка Д.
Комаревска, Злата М.
Кръстева, Евгени
Петкова, Роска П.
Хинкова, Симеонка Т.

[ученички от] ІІ клас
Вацова, Марийка Ив.
Вълчева, Цвета Н.
Горанова, Тодорка Н.
Иванчева, Парашкева
Кантарджиева, Цона Н.
Кирицова, Марийка
Цонева, Васила
Янакева, Роска

[ученици] от Неделното училище
Дачков, Атанас
Иванов, Симеон – бакал
Кирков, Христо
Костов, Атанас
Маргаритов, Тодор
Маринов, Асен
Михалчов, Йочо
ПетеринСкий, Йото П.
Станушов, Цвятко
Христов, Атанас
Цветков, Пешо
Ценков, Тодор

ПЛОВДИВ – 24* тела
Тошкович, Ст[ефан] Хр[истов] - калоферцУ, за учен[ическото] дружество „Напредък“

ученици от Пловдивската сИминария
Бакалов, Иван Димов – чирпанец
Бенчев, Хр. Н. - от Карлово
Богданов, Александър К. - от Велес
Богданов, Лазар Г. - от Велес
Босилков, Геор[ги] п.Ив. - коприФщенец
Гачев, Костадин - от Брацигово
Генов, Ив. - поп, от с. Гол[ямо] Конаре
Горанов, Ангел П.  - от Батак
Господин[ов], Х.
Жельов, Константин Петков
Машов, Петко С. - пищиговец
Митев, Георги - от с. Рахманлии
Москов, Хр. К. - от Чирпан
Начев, Храстю (!) П. - калоферец
Овчаров, Г. - чЕрпанец
Петров, Димитър К. - от Сопот
Ризов, Димитър - от Битоля
Ровчев, ПетАр И. - от Калофер
Славов, Иван Г. - калоферец
Стоим[енов], Апостол А. - КръчилУ
х.Запрянов, х.Костадин - от с. Алмали
х.СтамУв, Ст. М. - чирпанец
Шицов, Ив. - от Чирпан
Шулев, Петър Т. - от с. Гол[ямо] Конаре

РИЛСКИ МъНАСТИР – 26* тела
Ананий - йеродякон
Аркадиев, Младен
Арсений - монах
Атанасий - монах
Дамян Рилец
Дим[итров], Нейчо - от Батак
Евстратиев, Васил
Евстратий - йермонах
Евтимий - монах
Егуменски, Стоян
Епитропски, Никола
Йоасаф - йермонах
Йосиф - йеродякон
Константий - монах
МЕлетиев, Михал
Методий - йеродякон
П., Богдан - от с. Боилово
Павлов, Никола
Паисий - монах
Памфилиев, Петко
Пахомий - йермонах
Сенесий - йермонах
Софроний - йермонах

САМОКОВ – 17 тела
Енев, Никола Ив. - учен[ик]
за общината – 5 тела
за читалище „Св. Седмочисленици“
Икономов, Димитър – поп
Пеев, П[енчо] Д. - учител
Петрова, З[юмбюла] – учителка
Петрухче, Д. Ив. - учит[ел] в Дупница
Самоковский, Д. М. - 5 тела
Тумпаров, С[пас] А[танасов] – учител

СТАРА ЗАГОРА от Ени Загра
свещеници
Желев, ВелкУ - от с. Трънково
Желев, Димитър - от с. Караджалии
Желев, Захарий - от с. Радне махле
Желев, Лазар - от с. Трънково
Иванов, Йоаникий
Иванов, Константин
Икономов, Анастас И.
Коев, Ангел
Колев, Атанас - от с. Ендже к[ь]ой
Колев, СтанчУ - от с. Кара Бурун
Милчев, Лазар П. - от с. Кара Бурун
Нейчев, Иван
Новачков, Константин - от с. Топрак Хисар
Петков, Констант[ин] - от с. Торл[ак]
Петров, КолчУ
Русев, Димитър
Сербезов, Ив[ан] Г.
Славав, Николай
Станчев, Хр[исто]
Стойнов, Ив[ан] П.
Тодоров, Руси
Чер-Минчов, Георги - от Нова Загора

ученолюбиви господа
Василев, Митю
Велев, Ив. - от с. Ахърито
Димитров, ПеткУ
Жеков, Костаки
Желев, МихалчУ
Ив., Илче - от с. Радне махле
Илев, Банчу
К., Георги - от с. Ах[ъ]рито
Камбурови, братя
Килитчиев, Георги К.
Костадинов, Костаки
Майнасиев, Слави С.
Момчев, Пантелеа !
Нейков, Михал ! - от с. Каршаллии
Петков, СтоенчУ – вапцар
Сивков, Слави
Славав, Ив. В.
Славов, Илия
Ст., Васил - бакал
Ст., ГанчУ – шивач
Стойнов, Георги Ив.
Тахтабов, Ив. Петков
Терзи-Иванов, ГенчУ
ФетФа[д]жиев, Сп. Ив.
х.Генчев, Никола
х.Тачев, х.СтоенчУ

учен[ици] от ІІІ клас
Ат., БойчУ - от с. Дълбоки
Василев, Георги
Г., Теню - от с. Узун Хасан
Динев, Хр. - от с. Дълбоки
Енев, Стефан П. - от с. Гюнелийска махла
Койчов, Желю - от с. Амзалари
М., Александър – кандиловжигател
Ст., Михаил – кандиловжигател
Ст., ПеткУ - от Оряховица

[ученици от] VІ клас
Абаджиев, Георги К.
Ваталков, Ив. Т.
Георгиев, ПеткУ - от с. Арабаджиево
Димов, Ат.
за ученическо друж[ество] „Китка“ - 2 тела
Манолов, Георги
Ников, ЛекУ Ат.
Стойков, Петър С.
Стоянов, ЕнчУ
Тодоров, Коста С.
Черепов, Васил

ученици от V клас
Божнов, Коста Радоев
Гъбев, ПеткУ К.
Динев, Георги
Иванчева, Йовка - от Казанлък, госпожица
Имишчиева, Зафирка Петр[ова] - госпожица
Йовков, Петър Ив.
Калъджев, Къню Сл.
Манолова, Катерина А. - госпожица
Медникаров, Петър П.
Медникаров, Тодор П.
Начева, Нейка - госпожица
х.Вълчев, ВълкУ Ст.
Христодор[ов], Димитър Х. - 5 тела

Старозагорско *Ескизар-ско

с. Арабаджиево
Широв, Сава – свещеник
Стефанов, Ив.
Станчев, Янко
Сивчев, ПеткУ
Генчев, Михаил
за читалището


с. Дервени
Стойчо – свещеник
Тодор – свещеник

ТЪРНОВСКО*

с. СамоводенИ – 41 тела
Водски, С[тефан] К[онев] – учител
Дачов, Иван – градинар
Димитров, Иван – градинар
Драганов, Костадин – училищний [настоятел]
Кочов, Пеню – ханджия
Марчев, Стефан Ц.
Панайот - отец, секеларий
Петков, ПарашкИва и син Йорго
училищно настоятелство – 10 тела
Христов, Ангел – градинар
Христов, Първан
Царев, К[ънчо] Хр[истов] – подучител

учен[ици] от І клас
Атанасов, Ангел
Вачов, Стоян
Гергев, Атанас
Иванов, Петър
Йоргов, Хичо
Кочов, Дичо
Кочов, Иван
Маринов, Христо
Недев, Петко - от с. СергевИц
Радев, Петко
х.Недев, Иван - от с. СергевиИц
Христов, Петко
Христов, Петко
Цветков, Тодор
Цонев, Тодор

[ученици от] ІІ клас
Йорданов, Мито - от с. СергевИц
Маринов, Димитър
Парашкев[ов], Петър
Русев, Васил - от с. СергЮвец
Сидеров, Марин

1875 Кратко учение за богослужението. Превод от руски С[тефан] Калпазанов. Виена. „Спомощници на „Кратко поучение за божествената литургия“ с. 155-160.

Спомощници в Габрово, Казанлък, Кишинев, Лясковец, Плевен, Пловдив, Рилски монастир, Самоков, Ст.Загора и Ст.Загорско /Арабаджиево, Дервени/, Търновско /Самоводене/.
Спомощници от Батак, Бешенов, Битоля, Брацигово, Велес, Видин, Врачанско* /каменополец/, Габрово – габровец и Габровско /Банковци, Поповци/, Горна Джумая = Благоевград, Горна Оряховица, Драмско /Плевня/, Дряново, Ески Джумая - ескиджумалия = Търговище, Ески Загра + Ески Заара + Железник = Ст. Загора и Старозагорско /[х]Амзалари = Борилово, Ахърито = Загоре, Гюнелийска махла = Любенова махала; Дълбоки, Елхово = Милево, иКанлии = Морозово, Кара бурун = Знаменосец, Караджалии = Сърнево, Лаханлии = Ветрен, Радне махле = Раднево, Топрак хисар = Землен, Трънково, Узун Хасан = Тракия/, Казанлък и Казанлъшко /Сахране, Симитлери = Морозово, Шипка/, Калофер - калоферец, Карлово, Копривщица - копривщенец, Котел* – котленец и Котленско /Градец/, Ловеч и Ловешко /абланчанин/, Лясковец, Малко Търново, Панагюрище, Плевен, Пловдив и Пловдивско /Рахманлии = Розовец/, Провадийско, Разград и Разградско /Торлак = Хлебарово/, Русе и Русенско /Ендже кьой = Ястребово /, Свищов, Силистренско /Калипетрово/, Сопот, София и Софийско /Видраре/, Струмица, Татар Пазарджик = Пазарджик и Пазарджишко /Голямо Конаре, пищиговец/, Тетевен - тетевенец, Трявна* - тревненец, Търново и Търновско /Сергевец = Първомайци/, Хаджиоглу Пазарджик = Добрич, Хаскьой = Хасково и Хасковско /Алмали = Ябълково/, Ямболско /Козлуджа = Орешник/, Чирпан – чирпанец, Шумен. Спорно – Р. Банс. /вер. Банско – Разложко/. Неизяснени – Боилово, Каршалии.

ГАБРОВО
За училищната библиотека – 10 тела
Бейков, Цоню П.
Генчев, П[етър] - учител
Георгиев, Антон П. - учител
Гинчев, Ц[ани] - учител 5 тела
Гюзелев, И. Н[едев] – учител 5 тела
Каролев, Р[айчо] - учител – 5 тела
Манолов, Андрей - учител – 5 тела
Марков, Н[естор] - учител - 5 тела
Михов, В[асил] - протойерей – 10 тела
Стоманяков, Христо
Цонюв, Станчо П.
Шапа, Христо П.

За библиотеката на странните ученици
Калполорев, Иван
учен[ици] от ІІІ клас
Аврамов, Стефан /от Сопот/
Атанасов, Андрей /от с. Плевн[я]*, Драмско/
Ахмаков, Пенчо х.Николов /от Дряново/
Балабанов, Бончо х.К. /от Хаскьой/
Бояджиев, Никола Щ. /от Р. Банс./
Григоров, Г. П. /от Сопот/
Гърбов, Милан Ц. /от Плевен/
Данчев, Иван Х. - чЕрпанец
ИлЮв, Пенчо /от с. Банковци-Габровско/
Имуков, Жеко Д. - ескиджумалия
Людсканов, Георги К. /от Търново/
Мателийский, Стефан Ганев /от с. Градец/
Митов, Димитър Н. /от Калофер/
Петров, Никола Ив. /от Сопот/
Севов, ВичУ Ю. /от Ески Джумая/
Стойков, Матей Х. /от Сопот/
Тутмаников, Ц. Т. /от с. Видраре/
Христов, В. П. /от с.Кале Петрово/
Чирпанов, Пеню Д. /от с. Шипка/

[ученици от] ІV клас
Бояджиев, Георги Ив. /от Плевен/
Гайтанджиев, Христо П. /от Габрово/
Гашев, Михаил Т. /от Габрово/
Гашев, Михаил Т. /от Габрово/
Дюзов, Цанко Н. /от Габрово/
Кавалджиев, Ц. Н. /от Габровско/
Костов, Иван /от Плевен/
Кьорчов, ДимУ Ив. /от ЛясковИц/
Луков, Колю Ц. - габровец
Манев, Димитрий, х.Ив. /от Чирпан/
Марков, Димитър – абланчанин
Овчаров, И. И. /от с. Шипка/
ПенчУв, ПенчУ Х. /от Дряново/
Петков, Петър
Райков, Божил – котленец
Райков, Георги Н. - тревненец
Сивков, Стоян П. - Загорский
Синвирский, Симеон С. /от Провадийско/
Солников, Христо П. /от Габрово/
Сребърничин, Георгий х.З. З. /от Самоков/
Стойков, НедкУ
Тодоров, Димитър
Шямов, Стефан П. /от Сопот/

[ученици от] V клас
Баев, С. С. /от с. Кара Асан/
Блъсков, А. Р. /от Шумен/
Бръчков, Д. С. /от Свищов/
Василев, Т. П. - тетевенец
Генчев, Христо /от Габрово/
Дабев, Г. /от Габрово/
Дашев, П. А. /от Свищов/
Димитров, Димитър /от Видин/
Енчев, Я. А. /от Свищов/
Златаров, Ив. В. /от М. Търново/
ЗмиАров, К. В. /от Струмица/
Иванов, Георги П. /от Пазарджик/
Кукуряшков, Ст. М. /от Панагюрище/
Маринов, Тончо /от [Ески] Заара/
Начев, Ц. /от Калофер/
Николов, И. П. /от Лясковец/
Обрешков, Л. Ф. /от Оряховица/
Станчев, Ив. /от Габрово/
х.Ангелов, Коста Г. /от Видин/

[ученици от] VІ клас
Голосманов, К. И /от Габрово/
Иванов, Добри /от с. Градец/
Икономов, С. К. /от Казанлък/
Стефанов, Ст. П. /от Габрово/
Ташикманов, А. М. /от [Горна] Джумая/
Теодоров, Д. П. /от Пловдив/
Тошков, С. Х. - калоферец
ХИсапчиев, Христофор /от Габрово/
Христов, Никола П. /от Русе/

[ученици от] VІІ клас
Дюзтабанов, В. Х.
Повивков, Ив. Андр. /от с. Градец/

....??? ---
учителки
Венкова, Тота
Димова, Неда
Йосифова, Цана
Ряскова, Деша П.
Тошева, Анастасия
Цанкова, Велика Р.

[ученички от] ІІІ клас
Буботинова, Стефани С. /от София/
Василева, Екатерина /от Струмица/
Викилова, Парашкева С. /от Копривщица/
ДамиАнова, Екатерина Т. /от Сопот/
Иванова, Ангелина К.
Иванова, Донка Х. /от Сопот/
Иванова, Мария
Кантемирева, Анка П. /от Сопот/
Койчева, Анисия /от Казанлък/
КунчооулУва, Иванка А. /от Ловеч/
Македонска, Ф. /от Х. Пазарджик/
МЯдрева, Станка Н. /от Калафер/
Пиронкови, сестри - София и Хр[и]стина Х. /от Калофер/
Саранова, Рада Венкова
Сейкова, Тота Г. /от Габрово/
СимИонова, Христина
Стоянова, Еленка Т. /от София/
Христова, Цана Х. /от Габрово/

ученички от ІІ клас
Денчева, Тота
Иванова, Пея
Кесякова, Марийка х.Г. /от Копривщица/
КОманова, Рада /от Дряново/
Кънчева, Анастасия /от Х[аджио]глу Пазарджик/
Милчеви, сестри – Цана и Лала /от Тетевен/
Христова, Мария

[ученички от] ІV клас
Боева, Тодорка К. /от Търново/
Василева, Тота
Величкова, ТеофанУ /от Т. Пазарджик/
ВидиМлиева, Дона Лазарева
Гюзелева, Парашкева И. /от Панагюрище/
Дашева, Мандика Д. /от Свищов/
Иванчева, Мария Д.
Иванчева Мария П.
Иванчова, Бона Иванчова /от с. Поповци/
Костадинова, Злата /Б. ??/
Люцканова, Парашкева К. /от Търново/
Овчарова, Марийка Ст. /от Карлово/
Пантева, Цана
Пеева, Хриса К. /от Разград/
Петрова, Гана
Рашеева, Анна Т.
Станчева, ДешЯ
Стоянова, Еленка /от Т. Пазарджик/
Танова, Екатерина Х. /от Железник/
х.Конст[антинова], Веселина А. /от Свищов/
х.п.Георгева, Станка А. /от Сопот/
Цветкова, Цана Ненчева /от Габрово/
Чалъкова, Йорданка П. /от Търново/

[ученички от] V клас
Арабова, Еленка С. /от Гор[на] Оряховица/
Бояджиева, Мариола П.
Бояджиева, Тодорица М. /от Плевен/
Българова, Марийка Б. /от Сопот/
Григорева, Анна М. /от Габрово/
Дюзтабанова, Гана Хр. /от Габрово/
Иванова, Фица К. /от Габрово/
Икономова, Елисавета п.Н[иколова] /от Плевен/
Катранова, Анастасия Т. /от Свищов/
Кафеджиева, Мариола Др.
КИманджиева*, Лада Н. /от Казанлък/
Кметова, Стефани С. /от Гор[на] Оряховица/
Ковачева, Анка Н. /от Пловдив/
Ковачева, Кина Ц. /от Трявна/
Кожухарева, Марийка Др. /от ЛовИч/
КункУва, Марийка Ц. /от Сопот/
Лукова, Драшка Ц. /от Габрово/
О[б]решкова, Зойка Ф. /от Гор[на] Оряховица/
Паскалева, Велика П. /от Габрово/
Петрова, Неда /от Варна/
РайнокУва, Марийка П. /от Казанлък/
СимИонова, Марийка
Симова, Канта /от Гор[на] Оряховица/
Стоманякова, Станка Р. /от Габрово/
ХИсапчиева, Кица х.А.

КАЗАНЛЪК – 31 тела
Караджов, Хр[исто] Д. - иконом, поп
Донев, Велко Х. - свещеник /от с. Козлуджа/
Сеизов, Георги Б[онев] - п[оп]
Ненов, Христо /от Казанлък/ – п[оп]
Сеизов, Христо Б.
Почаков, С. С.
Чешмеджиев, П. А.

Глав[ното] мъжко училище

ученици от ІІ клас
Димитров, Тодор Х. /от с. Козлуджа/
Неделчев, Богдан /от с. Иканлии/

ученици от ІІІ клас
Василев, Дечко В. /от с. Симитлери/
Ганеоглу, Георги Д. /от с. Лаханлии/
Генджалиев, Костад[ин] Ил. /от с. Елхово/
Желев, Захарий Ц.
Караколев, Илия Т. /от с. Лаханлии/
Крачанов, Косю Р. /от с. Елхово/
Николов, Гърди /от с. Сахране/
Овчаров, Ив. Петров /от с. Елхово/
Огнянов, Марко Ен. /от с. Иканлии/
Петров, Колю /от с Лаханлии/
Попов, МинчУ Стоев /от с. Елхово/
Сапунов, Стефан Нанев
Стоянов, Дим[итър] /от с. Иканлии/

ученици от [ІV] клас
Бояджиев, Киро х.Ив.
Димитров, Велю
Кафтанджиев, Петър Нейков
Клатнов, Д. Ив.
Кравков, Ив. Николчев
Пеев, Тодор п.Ив.
Хилев, Христо п.Йосифов
Хлебарев, Дамиан Ив.

КИШИНЕВ
Гаврилович /от БешИнов/
Иванов, С.
Иванович, Никита
Йосиф, йеромонах – 5 тела
Калянджи, Павел
КоСма [по титулна стр.] ЗограВски – архимандрит, настоятел на Киприяновский монастир в Бесарабия– 10 тела
Кушковский, Николай
Памфилий, йеромонах – 5 тела
Тарапанов, С.
Теодосий ЗограВски, монах – 5 тела

ЛЯСКОВЕЦ – 15* тела
Ганчов, Васил
ДимитрУв, Костадин П. - поп
Димов, Марин
Дуков, Танас Н.
Караминчев, Петър
Кьорчов, П[етър] Ив.
Мечков, Димо Начев
Миланов, Милан К.
Ряпов, Тодор В.
Стоянов, Гани П.
Тодоров, Иван
Цанев, Дончо Т.
Цанев, Станю П.
Чонконов, Стефан Д. - поп

ПЛЕВЕН
Даскалов, Георги Д.
Димитрова, Кина А. /от Габрово/
ДиНков, ПетАр, свещеник
Дисивишки, Никола, свещеник
Добрев, Дим. Ив.
Златанова, Еленка
Иван, свещеник
Икономов, Илия С., свещеник
Икономов, Христо, свещеник
Йочов, Христо, свещеник
Ковачев, Никола П.
Коджев, Т. К.
Костови, Ат. Х. Г.
Коцов, Димитър, Ц[анов]
Лазаров, Васил
Никола – иконом, свещеник
Паков, Иван Т., свещеник
Парашкева, свещеник
Петко, свещеник
Петър, свещеник – каменополец
плевенската община за селските свещенници – 24 тела
Попов, Антон, свещеник
Сахатчиев, Стефан Ив. /от Габрово/
Филип, свещеник
Ханджиева, Елена Ганова
Хинкови, братя

Девическото училище
ученички от І клас
Арабаджиева, Петра Н.
БрАшлянова, Марийка
Генева, Некула
Довътрова, Тинка Д.
Комаревска, Злата М.
Кръстева, Евгени
Петкова, Роска П.
Хинкова, Симеонка Т.

[ученички от] ІІ клас
Вацова, Марийка Ив.
Вълчева, Цвета Н.
Горанова, Тодорка Н.
Иванчева, Парашкева
Кантарджиева, Цона Н.
Кирицова, Марийка
Цонева, Васила
Янакева, Роска

[ученици] от Неделното училище
Дачков, Атанас
Иванов, Симеон – бакал
Кирков, Христо
Костов, Атанас
Маргаритов, Тодор
Маринов, Асен
Михалчов, Йочо
ПетеринСкий, Йото П.
Станушов, Цвятко
Христов, Атанас
Цветков, Пешо
Ценков, Тодор

ПЛОВДИВ – 24* тела
Тошкович, Ст. Хр. - калоферцУ, за учен[ическото] дружество „Напредък“

ученици от Пловдивската сИминария
Бакалов, Иван Димов – чирпанец
Бенчев, Хр. Н. /от Карлово/
Богданов, Александър К. /от Велес/
Богданов, Лазар Г. /от Велес/
Босилков, Геор[ги] п.Ив. - коприФщенец
Гачев, Костадин /от Брацигово/
Генов, Ив. - поп /от с. Гол[ямо] Конаре/
Горанов, Ангел П. /от Батак/
Господин[ов], Х.
Жельов, Константин Петков
Машов, Петко С. - пищиговец
Митев, Георги /от с. Рахманлии/
Москов, Хр. К. /от Чирпан/
Начев, Храстю (!) П. - калоферец
Овчаров, Г. - чЕрпанец
Петров, Димитър К. /от Сопот/
Ризов, Димитър /от Битоля/
Ровчев, ПетАр И. /от Калофер/
Славов, Иван Г. - калоферец
Стоим[енов], Апостол А. - КръчилУ
х.Запрянов, х.Костадин /от с. Алмали/
х.СтамУв, Ст. М. - чирпанец
Шицов, Ив. /от Чирпан/
Шулев, Петър Т. /от с. Гол[ямо] Конаре/

РИЛСКИ МъНАСТИР – 26* тела
Ананий - йеродякон
Аркадиев, Младен
Арсений - монах
Атанасий - монах
Дамян Рилец
Дим[итров], Нейчо /от Батак/
Евстратиев, Васил
Евстратий - йермонах
Евтимий - монах
Егуменски, Стоян
Епитропски, Никола
Йоасаф - йермонах
Йосиф - йеродякон
Константий - монах
МЕлетиев, Михал
Методий - йеродякон
П., Богдан /от с. Боилово/
Павлов, Никола
Паисий - монах
Памфилиев, Петко
Пахомий - йермонах
Сенесий - йермонах
Софроний - йермонах

САМОКОВ – 17 тела
Енев, Никола Ив. - учен[ик]
за общината – 5 тела
за читалище „Св. Седмочисленици“
Икономов, Димитър – поп
Пеев, П[енчо] Д. - учител
Петрова, З[юмбюла] – учителка
Петрухче, Д. Ив. - учит[ел] в Дупница
Самоковский, Д. М. - 5 тела
Тумпаров, С[пас] А[танасов] – учител

СТАРА ЗАГОРА от Ени Загра
свещеници
Желев, ВелкУ /от с. Трънково/
Желев, Димитър /от с. Караджалии/
Желев, Захарий /от с. Радне махле/
Желев, Лазар /от с. Трънково/
Иванов, Йоаникий
Иванов, Константин
Икономов, Анастас И.
Коев, Ангел
Колев, Атанас /от с. Ендже к[ь]ой/
Колев, СтанчУ /от с. Кара Бурун/
Милчев, Лазар П. /от с. Кара Бурун/
Нейчев, Иван
Новачков, Константин /от с. Топрак Хисар/
Петков, Констант[ин] /от с. Торл[ак]/
Петров, КолчУ
Русев, Димитър
Сербезов, Ив[ан] Г.
Славав, Николай
Станчев, Хр[исто]
Стойнов, Ив[ан] П.
Тодоров, Руси
Чер-Минчов, Георги /от Нова Загора/

ученолюбиви господа
Василев, Митю
Велев, Ив. /от с. Ахърито/
Димитров, ПеткУ
Жеков, Костаки
Желев, МихалчУ
Ив., Илче /от с. Радне махле/
Илев, Банчу
К., Георги /от с. Ах[ъ]рито/
Камбурови, братя
Килитчиев, Георги К.
Костадинов, Костаки
Майнасиев, Слави С.
Момчев, Пантелеа !
Нейков, Михал ! /от с. Каршаллии/
Петков, СтоенчУ – вапцар
Сивков, Слави
Славав, Ив. В.
Славов, Илия
Ст., Васил - бакал
Ст., ГанчУ – шивач
Стойнов, Георги Ив.
Тахтабов, Ив. Петков
Терзи-Иванов, ГенчУ
ФетФа[д]жиев, Сп. Ив.
х.Генчев, Никола
х.Тачев, х.СтоенчУ

учен[ици] от ІІІ клас
Ат., БойчУ /от с. Дълбоки/
Василев, Георги
Г., Теню /от с. Узун Хасан/
Динев, Хр. /от с. Дълбоки/
Енев, Стефан П. /от с. Гюнелийска махла/
Койчов, Желю /от с. Амзалари/
М., Александър – кандиловжигател
Ст., Михаил – кандиловжигател
Ст., ПеткУ /от Оряховица/

[ученици от] VІ клас
Абаджиев, Георги К.
Ваталков, Ив. Т.
Георгиев, ПеткУ /от с. Арабаджиево/
Димов, Ат.
за ученическо друж[ество] „Китка“ - 2 тела
Манолов, Георги
Ников, ЛекУ Ат.
Стойков, Петър С.
Стоянов, ЕнчУ
Тодоров, Коста С.
Черепов, Васил

ученици от V клас
Божнов, Коста Радоев
Гъбев, ПеткУ К.
Динев, Георги
Иванчева, Йовка /от Казанлък/ - госпожица
Имишчиева, Зафирка Петр[ова] - госпожица
Йовков, Петър Ив.
Калъджев, Къню Сл.
Манолова, Катерина А. - госпожица
Медникаров, Петър П.
Медникаров, Тодор П.
Начева, Нейка - госпожица
х.Вълчев, ВълкУ Ст.
Христодор[ов], Димитър Х. - 5 тела

Старозагорско *Ескизар-ско
с. Арабаджиево
Широв, Сава – свещеник
Стефанов, Ив.
Станчев, Янко
Сивчев, ПеткУ
Генчев, Михаил
за читалището
с. Дервени
Стойчо – свещеник
Тодор – свещеник

ТЪРНОВО*
Търновско
с. СамоводенИ – 41 тела
Водски, С[тефан] К[онев] – учител
Дачов, Иван – градинар
Димитров, Иван – градинар
Драганов, Костадин – училищний [настоятел]
Кочов, Пеню – ханджия
Марчев, Стефан Ц.
Панайот - отец, секеларий
Петков, ПарашкИва и син Йорго
училищно настоятелство – 10 тела
Христов, Ангел – градинар
Христов, Първан
Царев, К[ънчо] Хр[истов] – подучител

учен[ици] от І клас
Атанасов, Ангел
Вачов, Стоян
Гергев, Атанас
Иванов, Петър
Йоргов, Хичо
Кочов, Дичо
Кочов, Иван
Маринов, Христо
Недев, Петко /от с. СергевИц/
Радев, Петко
х.Недев, Иван /от с. СергевиИц/
Христов, Петко
Христов, Петко
Цветков, Тодор
Цонев, Тодор

[ученици от] ІІ клас
Йорданов, Мито /от с. СергевИц/
Маринов, Димитър
Парашкев[ов], Петър
Русев, Васил /от с. СергЮвец/
Сидеров, МаринЛ и т е р а т у р а

Начов, Никола. За нявгашните спомощници на книги.- сп. Българска сбирка, 1911, № 3, с. 153-155. /за Месецослов 1840; История на Великий Александра 1844; Наполеон Бонапард 1850;  Смесена китка 1852; Първа храна 1858; Венец азбучний 1863; Варвара Убрих 1872; Рахилин плач 1872; Ключът на науката 1874 /.


Лалев, Иван. Разпространение на възрожденската книжнина в Ловешкия край: Автори, издатели, спомоществователи.- В: Год. на музеите Сев. България, кн. 17, 1991, с. 105-118.


Людсканова, Виолета. Стефан Панаретов – един забравен спомоществовател.- сп. Библиотека, V, 1998, кн. 3-4, с. 70-72. 


Димков, Николай. За първото спомоществователство и дарителство през Възраждането.- В: Год. на Шуменски унив. “"Епископ К. Преславски“, 15 A, 2000, с. 87-91. 


Тарашоева, Валерия. Разпространението на новобългарските книги във Врачанския край по пътя на спомоществователството.- В: Изв. на музеите Северозап. България, 29, 2003, с. 193-218.


Томова, Нина. Спомоществователство и спомоществователи в Ахъ-Челебийско.- В: Год. ПУ “П. Хилендарски“. Филиал – Смолян, 2 [за 2003], 2004, с. 92-97.

Капралова, НадкаСпомоществователите на Любен Каравелов.- karavelov.com /за книгите "Разкази за небето ...", "Из воздуха ... " и "Хаджи Димитър Ясенов".

Капралова, Надка.  Спомоществованието за драмата "Лукреция Борджия" от Виктор Юго, в превод  на Константин Величков и Γеорги Николов [Златарски].-  konstantinvelichkovL.

Капралова, Недка. Родът Шишманови във възрожденското спомоществователство.- В: Шишманови четения. Кн. 1. С., 2006.


Радева, Цветана. Още за възрожденските спомоществователи.- сп. Минало, VIII, 2001, N 2, с. 37-43. 


Обрешкова, СъбкаБългарската възрожденска книжнина в Македония, набавяна по пътя на спомоществователството.- сп. Македонски преглед, ХХV, 2002, кн. 1, с. 111-112. 


История, родолюбие, спомоществователство.- В: Сборник материали. Научна конференция, Враца, 30. 10. 2006 г. – Враца, 2006.