събота, 16 април 2022 г.

ХАДЖИДИМИТРОВ (Пирдоп)

 ?

1. Иван ХаджиДимитров [*Пирдоп + Видин], съратник на Г. Ст. Раковски,  деец за църковна и и политическа независимост. Осъден на доживотен затвор 11 юли 1867. Умира в затвора преди 1877.

2. Богдан ХаджиДимитров [*Пирдоп + Видин], съратник на Г. Ст. Раковски,  деец за църковна и и политическа независимост. Осъден на доживотен затвор 11 юли 1867. Умира в затвора преди 1877.

# Исторически календар на Софийски окръг. С., 1979, с. 146.

неделя, 6 март 2022 г.

ИХЧИЕВ (Велес)

Трайко Ихчиев

    I

Петруш Тр. Ихчиев

   I

Андрей П. Ихчиев

1. Диаманди Анд. Ихчиев [*Велес, 1854 +1913, София], османист, историк, библиограф. Учи във - Велес /при Константин Босилков/, Щип /при Йосиф Ковачев/ 1871-72 и Цариград /Висше училище за правни науки/ 1872-73. Учител в тиквешката каза 1873, търговец във Велес 1874-84. Адвокат в Кюстендил и София 1884. Окръжен секретар във Враца 1890-95 и 1910-1911. Уредник на ориенталския отдел в Народната библиотека - София 1900-1908. Автор на "Турски документи в Рилския монастир" /вс. 325 документа !/ 1910; "Турски държавни документи за кърджалите".- СбНУ, 1906-1907, XXII-XXIII, кн. 4-5; "Турски държавни документи за Осман Пазвантоглу Видински".- СбНУ, 1909, XXV.

     1.1 Никола Д. Ихчиев  [*1890 +1916], езиковед. Поручик - доброволец  през Балканската война 1912-1913. Убит на фронта.

     1.2 Васил Д. Ихчиев [*София, 8 септ. 1895], деец на ВМРО. Секретар на тиквешкия войвода Михаил Шкатров.

2. Панче Анд. Ихчиев

3. Петре Анд. Ихчиев

# Чучков, Христо. Град Велес. С., 1929; @  Гочев, Янко- omda.bg 

събота, 8 януари 2022 г.

Киранов (с. Главан, Хасковско )

 Протаси Киранов [*Главан - Хасковско +1773], свещеник в родното си място.

1. Кирил Пр. Киранов [*Главан + 2 юни 1805], данни по надгрообна плоча. 

2. Стефан Пр. Киранов [*Главан]

    2.1 Михаил Ст. Киранов [*Главан, 1804], поп в с. Девлетли агач - Бесарабско, преселва се 1830 със семейството си в Бесарабия. Спомощник 1857 /Галерия .../.

       2.2.1 Стефан М. Киранов [*Главан, 1825], дякон и учител в с. Девлетли 1857, по-късно поп. Спомощник 1857 /Галерия .../. Сътрудничи на в. Църковен вестник, 22.11.1875, бр. 46.  Пътува до Атон 1879.

      2.2.2 Петър  М. Киранов [*1830], роден по пътя на преселването от Георгьовден до Димитровден.

   # Тракийски, Димитър. Из историята на с. Главан, Хасковско.- Алманах "Родолюбци". С., 1996, с. 116-117 и 120-121; БВИ. С., 1988, с. 330.